Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2018

29/10/2018

Căn cứ:

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

- Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-TLĐ ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức công đoàn;

- Căn cứ đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt bằng quyết định số 1077/QĐ-TLĐ ngày 12/6/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018:

Chi tiết xem Tại đây (pdf 3,377KB)

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)