Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018

19/02/2019

- Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-TLĐ ngày 12 tháng 06 năm 2018 về của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động;

- Căn cứ thông báo số 129/TB-VATVSLĐ ngày 29/10/2018 của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động về tuyển dụng viên chức năm 2018;

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

THÔNG BÁO

1. Kết quả điểm thi tuyển dụng viên chức năm 2018 của các thí sinh (có danh sách kèm theo).

2. Thời hạn nhận đơn đề nghị phúc tra kết quả điểm thi đến hết ngày 01/03/2019.

3. Căn cứ điểm thi và kết quả chấm phúc tra (nếu có), Hội đồng thi tuyển dụng viên chức năm 2018 báo cáo Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động phê duyệt kết quả trúng tuyển thi tuyển dụng viên chức năm 2018 theo các quy định hiện hành.

4. Thông báo này đồng thời được đăng trên trang thông tin điện tử của Viện.

Xem chi tiết thông báo Tại đây (pdf. 2,563kb)

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)