Thông báo của Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng Liên đoàn bắt đầu thực hiện từ năm 2020

24/05/2019
Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội; thực hiện Thông tư số 33/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của bộ KH&CN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo Nghị quyết số 02/NQ-TLĐ ngày 5/10/2004 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN (khóa IX) và được sự ủy nhiệm của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN, Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động xin công bố Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn đề xuất đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020 theo Quyết định số 822/QĐ-TLĐ ngày 23/5/2019 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN để các tổ chức và cá nhân trong và ngoài hệ thống Công đoàn tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện (Quyết định kèm theo thông báo).

Các tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ làm Hồ sơ đăng ký theo quy định tại điều 9 - chương III (Tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ) ban hành theo Thông tư số 33/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ KH&CN và điều 5 – chương II  ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của bộ KH&CN.  

Bộ Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; danh sách tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. Số lượng bộ hồ sơ gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 8 bản sao và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển chọn.

          Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 15 giờ 00 ngày 24/6/2019 (thứ Hai)

 Các hồ sơ nộp sau thời hạn này sẽ không được chấp nhận.

          Địa chỉ nhận hồ sơ tuyển chọn: 

Phòng Kế hoạch - Tài chính (P. 202), Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024). 32202201.

Tải Quyết định số 822/QĐ-TLĐ Tại đây

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)