Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

05/10/2020

Căn cứ:

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của  Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt bằng quyết định số 1077/QĐ – TLĐ ngày 12/6/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Quyết định số 182/QĐ-VATVSLĐ ngày 15/9/2020 của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động về  phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020.

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

Chi tiết xem Tại đây

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)