Thông báo tuyển chọn đề tài cấp Tổng Liên đoàn năm 2018

25/05/2017

Thông báo của Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ Lao động trực thuộc

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng Liên đoàn

bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội; thực hiện Thông tư số 33/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016 về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Nghị quyết số 02/NQ-TLĐ ngày 5/10/2004 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN (khóa IX) và được sự ủy nhiệm của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN, Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ Lao động xin công bố Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn đề xuất đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018 theo Quyết định số 976/QĐ-TLĐ ngày 23/5/2017 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN để các tổ chức và cá nhân trong và ngoài hệ thống Công đoàn tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện (Quyết định kèm theo thông báo).

Các tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ làm Hồ sơ đăng ký theo quy định tại điều 9 - chương III (Tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ) ban hành theo Thông tư số 33/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ và điều 1 Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Bộ Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ; danh sách tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. Số lượng bộ hồ sơ gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 8 bản sao và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn.

          Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 10 giờ 00 ngày 26/6/2017 (thứ Hai). Các hồ sơ nộp sau thời hạn này sẽ không được chấp nhận.

          Địa chỉ nhận hồ sơ tuyển chọn: 

Phòng Kế hoạch - Tài chính (P. 202), Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ Lao động - 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04). 85856261.

Xem chi tiết Tại đây

(Nguồn tin: Nilp.vn)