Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT về An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển

16/03/2020
Sau khi được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

07/05/2019
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT được ban hành theo Thông tư số 02/2019/TT-BYT được ban hành ngày 21 tháng 3 năm 2019.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-7:2017 về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 7: Nguyên tắc đánh giá trung tâm điều khiển

05/11/2018
TCVN 12108-7:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11064-7:2006 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgônômi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-6:2017 về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 6: Các yêu cầu về môi trường đối với trung tâm điều khiển

02/11/2018
TCVN 12108-6:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11064-6:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgônômi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-9:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 9: Xác định hàm lượng cacbon dioxit trong khí hít vào

02/11/2018
TCVN 11953-9:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-9:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-2:2017 về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 2: Nguyên tắc bố trí các tổ hợp điều khiển

30/10/2018
TCVN 12108-2:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11064-2:2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgônômi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-4:2017 về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 4: Kích thước và bố cục của trạm làm việc

30/10/2018
TCVN 12108-4:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11064-4:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgônômi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-7:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 7: Phương pháp thử tính năng thực tế

29/10/2018
TCVN 11953-7:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-7:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-6:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 6: Độ bền cơ học của các bộ phận và mối nối

29/10/2018
TCVN 11953-6:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-6:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-4:2017 (ISO 16900-4:2011) về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 4: Xác định dung lượng của phin lọc khí và phép thử di trú, giải hấp và thử động cacbon monoxit

29/10/2018
TCVN 11953-4:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-4:2011 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-3:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 3: Xác định độ lọt của phin lọc bụi

22/10/2018
TCVN 11953-3:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-3:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-2:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 2: Xác định trở lực hô hấp

22/10/2018
TCVN 11953-2:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-2:2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11953-1:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 1: Xác định độ rò rỉ khí vào bên trong

22/10/2018
TCVN 11953-1:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-1:2014 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12029:2018 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định lưu lượng thể tích và vận tốc khí ống khói (trong ống pitot kiểu S)

11/10/2018
TCVN 12029:2018 xây dựng trên cơ sở tham khảo EPA Method 2 Determination of stack gas velocity and volumetric flow rate (Type S pitot tube) của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. TCVN 12029:2018 do ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12026:2018 về Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp cảm biến quang học

11/10/2018
TCVN 12026:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 17289:2014 do Tổng cục Môi trường biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công ...