Tiêu chuẩn ISO 45002:2023 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

04/05/2023
Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Các hướng dẫn chung thực hiện ISO 45001:2018 được ban hành chính thức tháng 2/2023.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT về An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển

16/03/2020
Sau khi được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

07/05/2019
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT được ban hành theo Thông tư số 02/2019/TT-BYT được ban hành ngày 21 tháng 3 năm 2019.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-7:2017 về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 7: Nguyên tắc đánh giá trung tâm điều khiển

05/11/2018
TCVN 12108-7:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11064-7:2006 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgônômi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-6:2017 về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 6: Các yêu cầu về môi trường đối với trung tâm điều khiển

02/11/2018
TCVN 12108-6:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11064-6:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgônômi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-9:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 9: Xác định hàm lượng cacbon dioxit trong khí hít vào

02/11/2018
TCVN 11953-9:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-9:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-2:2017 về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 2: Nguyên tắc bố trí các tổ hợp điều khiển

30/10/2018
TCVN 12108-2:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11064-2:2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgônômi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-4:2017 về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 4: Kích thước và bố cục của trạm làm việc

30/10/2018
TCVN 12108-4:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11064-4:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgônômi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-7:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 7: Phương pháp thử tính năng thực tế

29/10/2018
TCVN 11953-7:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-7:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-6:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 6: Độ bền cơ học của các bộ phận và mối nối

29/10/2018
TCVN 11953-6:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-6:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-4:2017 (ISO 16900-4:2011) về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 4: Xác định dung lượng của phin lọc khí và phép thử di trú, giải hấp và thử động cacbon monoxit

29/10/2018
TCVN 11953-4:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-4:2011 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-3:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 3: Xác định độ lọt của phin lọc bụi

22/10/2018
TCVN 11953-3:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-3:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-2:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 2: Xác định trở lực hô hấp

22/10/2018
TCVN 11953-2:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-2:2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11953-1:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 1: Xác định độ rò rỉ khí vào bên trong

22/10/2018
TCVN 11953-1:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-1:2014 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12029:2018 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định lưu lượng thể tích và vận tốc khí ống khói (trong ống pitot kiểu S)

11/10/2018
TCVN 12029:2018 xây dựng trên cơ sở tham khảo EPA Method 2 Determination of stack gas velocity and volumetric flow rate (Type S pitot tube) của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. TCVN 12029:2018 do ...