Thông tin tham khảo

Tiêu chuẩn quốc gia 11697-1:2016 về Yêu cầu ecgônômi đối với thiết kế màn hình hiển thị và bộ truyền động điều khiển - Phần 1: Tương tác giữa người với màn hình hiển thị và bộ truyền động điều khiển

TCVN 11697-1:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 9355-1:1999, do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgônômi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn ...