Tình huống 164: An toàn xây dựng - Các thanh cốt thép rơi trúng vào một người lao động do dây buộc đứt

17/12/2018
Khi Vận chuyển Các thanh cốt thép trên xe tải được nâng lên bằng một cần cẩu di động. Khi cần trục đang nâng các thanh cốt thép bằng một dây tời nối với dây buộc thì dây buộc các thanh cốt thép bị đứt. Các thanh cốt thép rơi trúng vào một người lao động đang kê các miếng đệm gỗ xuống dưới bó thép, và gây tử vong.


Biện pháp an toàn

* Cải tiến phương thức thi công

Khi kê các miếng đệm gỗ để vận chuyển các vật nặng như các thanh cốt thép, không được móc trực tiếp vào dây buộc.. Vật liệu chỉ nâng lên đủ cao để kê các miếng đệm vào. Hoạt động này phải được thực hiện đúng trình tự. Đó là, từng đầu một được nâng lên để kê miếng đệm gỗ vào.

* Bổ nhiệm giám sát viên

Khi nâng các vật liệu nặng, cần bổ nhiệm một giám sát viên để quyết định và theo dõi quy trình thi công.

* Chuẩn bị kế hoạch thi công

Khi nâng các vật liệu nặng, cần chuẩn bị một kế hoạch thi công bao gồm các quy trình và trình tự thi công. Tất cả những người lao động tiến hành công việc này phải được hướng dẫn về kế hoạch thi công.

(Nguồn tin: KOSHA)