Tin tức và sự kiện

HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM QUAN TRẮC QUÝ II NĂM 2015

21/05/2015
Trong Quý 2/2015, Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động (WEMOS) trực thuộc Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ Lao động đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm nhằm đảm bảo tiến độ kế hoạch hoạt động năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, cán bộ viên chức của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động tiến hành bảo vệ đề cương nhiệm vụ môi trường, thực hiện các hợp đồng kinh tế về quan trắc chất lượng môi trường và thiết kế chế tạo các thiết bị xử lý môi trường... Cụ thể như sau

1. Bảo vệ đề cương của 3 Nhiệm vụ Môi trường:

-    Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình xác định Sn trong không khí bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật GF – AAS, phục vụ nhiệm vụ quan trắc môi trường. (dự kiến chủ nhiệm: CN. Trần Ngọc Thanh)
-    Xây dựng quy trình xác định hàm lượng dầu mợ khoáng trong nước bằng phương pháp phổ hồng ngoại. (dự kiến chủ nhiệm: ThS. Đặng Thị Thu Hà)
-    Xây dựng quy trình xác định các hợp chất họ Mercaptan trong không khí phục vụ giám sát một số chất gây mùi khó chịu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định. (dự kiến chủ nhiệm: ThS. Thái Hà Vinh)


2. Thực hiện:

-    46 HĐKT về quan trắc chất lượng MT, đo kiểm môi trường do Phòng Giám sát và Phân tích môi trường thực hiện.
-    11 HĐKT về thiết kế, chế tạo các thiết bị môi trường do Xí nghiệp môi trường thực hiện.


3. Tiến hành Quan trắc môi trường đợt 1 cho các cơ sở ở miền Bắc theo nhiệm vụ thường xuyên hàng năm Bộ Tài nguyên và môi trường giao.

4. Một cán bộ tập huấn về quan trắc vi sinh không khí và phân tích mẫu sinh học tại KOSSHA Hàn Quốc và một cán bộ đi thực tế ở Trường Sa theo chương trình của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

(Nguồn tin: WEMOS)

Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020
01:57:16 PM