Công trình - Dự án

Danh mục các báo cáo đánh giá tác động môi trường

29/12/2014
Trạm đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án sau:

Danh sách các đơn vị Trạm đã thực hiện dịch vụ quan trắc và giám sát môi trường

29/12/2014
Chỉ tính đối với các doanh nghiệp FDI từ năm 2009 đến nay, Trạm đã thực hiện Quan trắc và Giám sát chất lượng môi trường cho một số đơn vị