Tác động từ sự gắn kết của người lao động đối với công tác an toàn

23/12/2022
Những lao động có gắn kết thường ít xảy ra sự cố hơn và gây ít tốn kém hơn cho người sử dụng lao động

Văn hóa an toàn tác động đến người lao động như thế nào?

18/03/2022
Văn hóa rất khó định lượng và vẫn là một khía cạnh quan trọng của công tác an toàn tại nơi làm việc. Hầu hết các đơn vị đều hiểu về sự cần thiết của những quy định và định ước đặc thù về an toàn, ...

Văn hóa an toàn và chăm sóc sức khỏe

11/09/2020
Các cơ sở chăm sóc sức khỏe cần tăng cường và đẩy mạnh một nền văn hóa an toàn mạnh mẽ bao gồm một cam kết về an toàn cho người lao động, cung cấp và tiếp cận đầy đủ thiết bị an toàn và phương tiện ...

Tiêu chí để đánh giá mức Văn hóa an toàn của cơ sở áp dụng Văn hóa an toàn trong sản xuất ở Việt Nam

11/12/2018
Nguyên tắc xây dựng phương pháp và các tiêu chí đánh giá Văn hóa an toàn (VHAT) trong cơ sở sản xuất ở Việt Nam là phải mang tính kế thừa các thành quả đã đạt được trong công tác ATVSLĐ ở Việt Nam, ...

Các bước áp dụng mô hình “cơ sở Văn hóa an toàn trong sản xuất” vào thực tế

20/11/2018
Việc áp dụng mô hình cơ sở văn hóa an toàn (CSVHAT) trong thực tế sản xuất rất đa dạng và có thể được lựa chọn thực hiện theo các phương pháp khác nhau.

Những nội dung cơ bản của mô hình “Cơ sở văn hóa an toàn trong sản xuất”

14/11/2018
Về nguyên tắc các nội dung và hoạt động của mô hình cơ sở VHAT phải dựa trên hệ thống quản lý quốc gia về ATVSLĐ và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở, cũng như phải có khả năng đáp ...

Hệ tiêu chí xác định mô hình “Cơ sở văn hóa an toàn trong sản xuất” ở Việt Nam

30/10/2018
Văn hóa an toàn nói riêng và văn hóa doanh nghiệp nói chung là tài sản vô hình và vô giá của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sự phát triển của nền kinh tế ...

Thiết lập một phần an toàn cho ADN của doanh nghiệp

30/11/2017
Một phân tích an toàn tổng thể không chỉ giới hạn tại các cơ sở sản xuất. Nó nên bao gồm cả việc rà soát tất cả các nhiệm vụ và quy trình, ưu tiên cho những khu vực có nguy cơ cao.