Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

18/08/2021
Ngày 30/06/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường đối với: (1) chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất, trầm tích; (2) các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa (POP); (3) nước thải, khí thải công nghiệp, bùn thải từ hệ thống xử lý nước.

Ngoài ra, Thông tư quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường; quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của trạm quan trắc nước mặt, chất lượng không khí xung quanh, nước thải và khí thải tự động, liên tục. Theo đó, tổ chức tham gia hoạt động quan trắc môi trường phải có phòng thí nghiệm đủ diện tích để bố trí đủ không gian cần thiết theo yêu cầu cho từng hoạt động thử nghiệm. Ngoài ra, tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường phải thực hiện các yêu cầu về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng như: Người được giao thực hiện quan trắc hiện trường phải được đào tạo với chuyên ngành phù hợp với công việc được giao; Hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất và chất chuẩn, phương tiện vận chuyển, an toàn bảo hộ lao động phải được chuẩn bị đầy đủ; Thực hiện lấy mẫu theo phương pháp phù hợp;…

Bên cạnh đó, Thông tư cũng yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục; quy định về việc quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Theo đó, số liệu quan trắc hiện trường và phân tích môi trường phải được kiểm tra, xử lý thống kê và đánh giá. Kết quả quan trắc và phân tích môi trường chỉ được chấp nhận sau khi xem xét, đánh giá kết quả phân tích các mẫu QC đảm bảo độ tin cậy theo tiêu chí kiểm soát chất lượng của phòng thí nghiệm. Thêm đó, toàn bộ tài liệu, dữ liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích môi trường phải được tập hợp đầy đủ và lưu trữ theo quy định. Hồ sơ gốc hoạt động trên phải sẵn sàng cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2021.

Xem chi tiết Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)