Từ 15.4 tiêu chuẩn phân loại điều kiện lao động được thay đổi

01/04/2022
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15.4.2022 quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.

Cụ thể, Điều 3 Thông tư 29 phân loại lao động theo điều kiện lao động như sau:

Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại V, VI.

Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại IV.

Nghề, công việc không nặng nhọc, không độc hại, không nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại I, II, III.

Việc phân loại lao động theo điều kiện lao động phải dựa trên kết quả đánh giá xác định điều kiện lao động theo phương pháp quy định tại Thông tư này.

Theo Điều 4 Thông tư 29, phương pháp phân loại lao động theo điều kiện lao động này được sử dụng với mục đích:

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Phân loại lao động theo điều kiện lao động đối với nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động để thực hiện các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khoẻ đối với người lao động.

Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH PDF 

(Nguồn tin: https://laodong.vn/)