Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 2234/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức 30/12/2021 Còn hiệu lực
2 125/2021/NĐ-CP Nghị định 125/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới 28/12/2021 Còn hiệu lực
3 16/2021/TT-BXD Thông tư 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng 20/12/2021 Còn hiệu lực
4 18/2021/TT-BLĐTBXH Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng 15/12/2021 Còn hiệu lực
5 89/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 18/10/2021 Còn hiệu lực
6 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 25/08/2021 Còn hiệu lực
7 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM Hướng dẫn 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 14/07/2021 Còn hiệu lực
8 10/2021/TT-BTNMT Thông tư 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 30/06/2021 Còn hiệu lực
9 1321/QĐ-UBND Quyết định 1321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội 18/03/2021 Còn hiệu lực
10 145/2020/NĐ-CP Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020 Còn hiệu lực
12345678910
Page 1 of 50