Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM Hướng dẫn 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 14/07/2021 Còn hiệu lực
2 10/2021/TT-BTNMT Thông tư 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 30/06/2021 Còn hiệu lực
3 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, số 52/2019/QH14 25/11/2019 Còn hiệu lực
4 45/2019/QH14 Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14 20/11/2019 Còn hiệu lực
5 84/2015/QH13 Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội, số 84/2015/QH13 25/06/2015 Còn Hiệu lực
6 83/2015/QH13 Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13 25/06/2015 Đã sửa đổi; Vb sửa đổi: 59/2020/QH14
7 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội của Quốc hội, số 58/2014/QH13 20/11/2014 Hết hiệu lực một phần; Vb thay thế: 84/2015/QH13 và 35/2018/QH14
8 55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 55/2014/QH13 23/06/2014 Hết hiệu lực
9 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy của Quốc hội 22/11/2013 Còn hiệu lực
10 29/2013/QH13 Luật Khoa học và công nghệ 18/06/2013 Hết hiệu lực một phần; Vb thay thế: 28/2018/QH14
123
Page 1 of 3