Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 04/CT-TTg Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng 05/03/2014 Còn hiệu lực
2 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy của Quốc hội 22/11/2013 Còn hiệu lực
3 26/2012/TT-BCT Thông tư 26/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 11/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 21/09/2012 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 13/2018/TT-BCT
4 52/2012/NĐ-CP Nghị định 52/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy 14/06/2012 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 167/2013/NĐ-CP
5 11/2012/TT-BCT Thông tư 11/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ an toàn cho hầm lò có khí Meetan (AH1) 12/06/2012 Còn Hiệu lực
6 10/2012/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp 12/06/2012 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 32/2019/TT-BCT
7 46/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 26/05/2012 Hết hiệu lực một phần
8 87/2012/TT-BTC Thông tư 87/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit (TEN) 25/05/2012 Còn Hiệu lực
9 86/2012/TT-BTC Thông tư 86/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ Nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) 25/05/2012 Còn Hiệu lực
10 09/CT-BCT Chỉ thị 09/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong ngành công thương 08/09/2008 Còn Hiệu lực
12
Page 1 of 2