Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 33/2018/TT-BTNMT Thông tư 33/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển 26/12/2018 Còn hiệu lực
2 70/2018/TT-BTC Thông tư 70/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 08/08/2018 Còn hiệu lực
3 491/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 07/05/2018 Còn hiệu lực
4 02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng 06/02/2018 Còn hiệu lực
5 1618/QĐ-TTg Quyết định 1618/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường 24/10/2017 Còn hiệu lực
6 02/2017/TT-BTC Thông tư 02/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 06/01/2017 Còn hiệu lực
7 155/2016/NĐ-CP Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18/11/2016 Còn hiệu lực
8 31/2016/TT-BTNMT Thông tư 31/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 14/10/2016 Còn hiệu lực
9 QCVN 21/2016/BYT QCVN 21/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc. (Thông tư ban hành 21/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016) 30/06/2016 Còn hiệu lực
10 QCVN 22:2016/BYT Quy chuẩn QCVN 22:2016/BYT về mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc trong nhà. (Ban hành theo Thông tư 22/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016) 30/06/2016 Còn hiệu lực
123456
Page 1 of 6