Tài liệu nước ngoài

Tầm nhìn xa về những rủi ro mới và mới nổi về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan đến công nghệ kỹ thuật số vào năm 2025

Báo cáo này trình bày kết quả cuối cùng của một dự án tầm nhìn xa về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số và dẫn đến những thay đổi về địa điểm, ...

Tài liệu trong nước

Báo cáo tuân thủ lần thứ 9: Báo Cáo Tổng Hợp Về Tuân Thủ Trong Ngành May Mặc

Báo cáo này được xây dựng dựa trên các kết luận trong báo cáo đánh giá của 257 doanh nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 10/2015 đến tháng ...