Tài liệu nước ngoài

Thực hành khuyến nghị dành cho các chương trình An toàn và Sức khỏe: Nơi làm việc an toàn chính là doanh nghiệp lành mạnh

Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hoa Kỳ (OSHA) đã cập nhật Hướng dẫn dành cho các chương trình an toàn và sức khỏe, ấn phẩm đầu tiên được phát hành ...

Tài liệu trong nước

Báo cáo tuân thủ lần thứ 9: Báo Cáo Tổng Hợp Về Tuân Thủ Trong Ngành May Mặc

Báo cáo này được xây dựng dựa trên các kết luận trong báo cáo đánh giá của 257 doanh nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 10/2015 đến tháng ...