DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Cung cấp các dịch vụ: Huấn luyện ATVSLĐ, Khám SKNN, Xử lý ô nhiễm môi trường…

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

QUAN TRẮC NƯỚC,
NƯỚC THẢI

ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN LAO ĐỘNG

KHÁM TUYỂN ĐỊNH KỲ

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

CUNG ỨNG TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN