Phân viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động tại Đà Nẵng trực thuộc Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động, Tổng công đoàn Việt Nam được thành lập theo Quyết định 723-QĐ-TCĐ ngày 1/5/1979. Sự ra đời của một Phân viện nghiên cứu chuyên sâu ở miền Trung đã giải quyết phần nào nhu cầu phát triển của đất nước thời kỳ đó, cùng với Viện ở miền Bắc, miền Nam đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo vệ sức khoẻ, an toàn cho người lao động.

Năm 2017, Phân viện được đổi tên thành Phân Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung theo Quyết định 1854/QĐ-TLĐ ngày 6/11/2017. Phân viện có tên giao dịch quốc tế là Branch of National Institute of Occupational Safety and Health in the Central of Vietnam (CNIOSH).

Chức năng và nhiệm vụ:

  1. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ về An toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường đảm bảo an toàn và sức khoẻ người lao động, bảo vệ môi trường
  2. Nghiên cứu xây dựng phương pháp, qui trình đánh giá hợp chuẩn, hợp qui các hệ thống trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiên cứu phát hiện và kiến nghị bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tại Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, đánh giá tác động môi trường
  3. Thực hiện các hoạt động quan trắc, phân tích môi trường; đánh giá, giám sát, dự báo ô nhiễm môi trường; cung cấp thông tin khoa học và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động
  4. Xây dựng và phát triển tiềm lực của Phân viện để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.
  5. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật: Huấn luyện, đào tạo về an toàn vệ sinh lao động và sức khoẻ nghề nghiệp; Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn và vệ sinh lao động, rủi ro sức khoẻ nghề nghiệp; Tư vấn quản lý hệ thống an toàn, vệ sinh lao động và sức khoẻ nghề nghiệp tại doanh nghiệp; kiểm định hợp chuẩn, hợp quy các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị an toàn; quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường; đo đạc các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường; vệ sinh lao động; nhân trắc học; tư vấn, thiết kế, thẩm định, đánh giá hệ thống kiểm soát xử lý ô nhiễm môi trường và an toàn; cung ứng trang thiết bị bảo hộ lao động và thiết bị an toàn; Đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung ứng hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường và an toàn; Thực hiện các dịch vụ khám và điều trị bệnh nghề nghiệp, liên quan đến sức khoẻ nghề nghiệp.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao