Trung tâm An toàn lao động là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (trước đây là Viện KHKT Bảo hộ lao động) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập năm 2005.

Hiện nay, Trung tâm đã và đang chuyển đổi mô hình hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo nghị định 60/2021/NĐ-CP.

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1.Văn phòng;

2. Phòng nghiên cứu các giải pháp An toàn lao động:Nghiên cứu các vấn đề về an toàn cơ, an toàn điện, các máy thiết bị có quy định nghiêm ngặt về an toàn, an toàn xây dựng, an toàn khai thác mỏ, …;

3. Phòng Thí nghiệm:Đánh giá thử nghiệm các phương tiện bảo vệ cá nhân (khẩu trang, bán mặt nạ, giầy, ủng, dây an toàn, mũ an toàn, …), đánh giá an toàn cho máy, thiết bị trong sản xuất, …;

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp kỹ thuật về An toàn lao động.
2. Nghiên cứu phối hợp xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực An toàn lao động.
3. Nghiên cứu xây dựng phương pháp, quy trình đánh giá hợp chuẩn, hợp quy các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị an toàn.
4. Dịch vụ khoa học và công nghệ:

    – Hỗ trợ, tư vấn, thẩm định, đánh giá các vấn đề về an toàn lao động;

    – Thực hiện các hoạt động đánh giá sự phù hợp: chứng nhận, thử nghiệm, giám định các sản phẩm, hàng hóa liên quan đến an toàn lao động;

    – Giảng dạy và tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động;

    – Sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân.

5. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Với đội ngũ cán bộ nghiên cứu chuyên nghiệp về AT-VSLĐ cùng sự cộng tác của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, Trung tâm An toàn lao động đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn góp phần bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động.