Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường được thành lập theo Quyết định số 1849/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày 06 tháng 11 năm 2017.

Vị trí, chức năng:

  1. Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động có chức năng nghiên cứu khoa học, triển khai, ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường lao động theo quy định của pháp luật Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường có tên giao dịch quốc tế là Labour Environment Protection Center viết tắt là LEC
  2. Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc và ngân hang theo quy định của nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình. Trụ sở Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường được đặt tại số 216 đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nhiệm vụ và quyền hạn: 

  1. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường.
  2. Tư vấn, thiết kế, thẩm định, thẩm tra, công trình thống gió, điều hòa không khí, cấp nước, thoát nước, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, cung ứng trang thiết bị bảo hộ lao động và thiết bị an toàn, đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung ứng hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường.
  3. Đo đạc, đánh giá, hiệu chỉnh thiết bị, công trình thông gió, điều hòa không khí, cấp nước, thoát nước, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường.
  4. Sản xuất, kinh doanh trang thiết bị Bảo hộ lao động, trang thiết bị An toán, trang thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường.
  5. Gia công chế tạo, thi công xây lắp các công trình kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường và các hạng mục công trình liên quan.
  6. Huấn luyện, đào tạo về An toàn, vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường.
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được chuyển giao.