Thông báo về việc tiếp nhận viên chức năm 2024

Thứ Năm, 07/03/2024, 03:36(GMT +7)

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thông báo tiếp nhận viên chức năm 2024

–  Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
–  Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
–  Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
– Căn cứ Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt bằng quyết định số 4718 ngày 03/6/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
– Căn cứ Công văn số 824/TLĐ-ToC ngày 28/02/2024/ của Ban Tổ chức Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyển dụng viên chức năm 2024

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thông báo tiếp nhận viên chức năm 2024 như sau:

Cụ thể xem chi tiết Tại đây