“Nghiên cứ cơ sở khoa học và xây dựng phương pháp luận kiểm soát rủi ro nghề nghiệp phù hợp với phát triển hội nhập của Việt Nam”

Mã số đề tài: CTPH- 2020 /02/TLĐ- BKHCN
icon user
Chủ nhiệm đề tài: TSKH. Phạm Quốc Quân
  • Năm bắt đầu: 2020
  • Năm hoàn thành: 2022

Lĩnh vực: An toàn và chính sách

Trạng thái: Trả phí

Từ khóa: Kiểm soát rủi ro, Việt nam, hội nhập

TÓM TẮT

I. Mục tiêu nghiên cứu

1. Bổ sung, hoàn thiện được cơ sở khoa học, các phương pháp tính toán, các chuẩn phân tích rủi ro nghề nghiệp tại cơ sở phù hợp với điều kiện VN;
2. Đưa ra được các cơ sở khoa học phục vụ kiểm soát RRNN tại cơ sở sản xuất công nghiệp;
3. Đưa ra được phương pháp luận kiểm soát rủi ro nghề nghiệp ở VIệt Nam trong điều kiện phát triển hội nhập;”

II. Nội dung nghiên cứu

1. Nghiên cứu tổng quan các vấn đề liên quan đến đề tài;
2. Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định và đánh giá RRNN;
3. Nghiên cứu cơ sở khoa học quan trắc, giám sát và phân tích RRNN;
4. Nghiên cứu cơ sở khoa học cảnh báo, can thiệp giảm thiểu và can thiệp ngăn chặn RRN tại cơ sở SXCN;
5. Nghiên cứu phương pháp luận đánh giá hiệu quả kiểm soát RRNN của các giải pháp được áp dụng và tối hưu hóa sơ đồ huy động nguồn lực tại cơ sở;
6. Nghiên cứu phương pháp luận kiểm soát RRNN tại cơ sở trong điều kiện phát triển hội nhập;
7. Nghiên cứu biên soạn dự thảo tiều liệu chuyên khảo: Phương pháp luận kiểm soát RRNN tại cơ sở trong điều kiện phát triển hội nhập;”

III. Phương pháp nghiên cứu 

1. Phương pháp hồi cứu, sử lý thống kê số liệu về môi trường và điều kiện lao động tại doanh nghiệp;
2- Phương pháp phân tích xác suất, thống kê
3- Phương pháp nghiên cứu thực địa để kiểm nghiệm phương pháp đánh giá RRNN tại cơ sở SXCN và đánh giá hiệu quả của các giải pháp kiểm soát chúng;
4- Phương pháp phân tích, tư duy logic và phát triển