Nghiên cứu cơ sở khoa học để hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo hiểm bắt buộc tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong điều kiện VN đến năm 2035

Mã số đề tài: CTPH- 2020 /01/TLĐ- BKHCN
icon user
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Trần Hải
  • Năm bắt đầu: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021

Lĩnh vực: An toàn và chính sách

Trạng thái: Trả phí

Từ khóa: cơ chế, chính sách; bảo hiểm, TNLĐ, BNN

TÓM TẮT

I. Mục tiêu nghiên cứu

1. Đưa ra được cơ sở khoa học để đề xuất cơ chế bảo hiểm bắt buộc TNLĐ và BNN phù hợp đối với điều kiện Việt Nam đến 2035;
2. Xây dựng được phương pháp xác định mức đóng bảo hiểm bắt buộc của doanh nghiệp vào quỹ bảo hiểm TNLĐ và BNN quốc gia.

II. Nội dung nghiên cứu

1: Nghiên cứu tổng quan, phân tích các vấn đề liên quan đến đề tài;
2: Nghiên cứu cơ sở khoa học và các phương pháp đánh giá, dự báo RRNN;
3: Nghiên cứu cơ sở kinh tế, pháp luật và tổ chức quản lý RRAT&SKNN tại cơ sở;
4: Nghiên cứu chính sách chi trả, đền bù thiệt hại cho NLĐ bị TNLĐ và BNN trong điều kiện Việt Nam;
5: Nghiên cứu cơ sở khoa học các mô hình bảo hiểm TNLĐ và BNN và đề xuất hoàn thiện hệ thống bảo hiểm bắt buộc TNLĐ và BNN phù hợp với điều kiện Việt Nam;
6: Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định mức đóng bảo hiểm TNLĐ và BNN tùy thuộc vào kết quả quản lý RRAT&SKNN tại cơ sở phù hợp đến 2035;
7: Kết quả nghiên cứu được lựa chọn và biên soạn thành tài liệu chuyên khảo “ Phương pháp xác định các mức bảo hiểm bắt buộc TNLĐ và BNN đối với cơ sở SXCN”.

III. Phương pháp nghiên cứu

1- Phương pháp hồi cứu, thu thập thông tin, số liệu dữ liệu về hoạt động đảm bảo ATVSLĐ tại doanh nghiệp;
2- Phương pháp phân tích xác suất, thống kê
3- Phương pháp nghiên cứu thực địa để kiểm nghiệm các nội dung hoàn chỉnh phương pháp phân tích, đánh giá RRAT&SKNN tại cơ sở SXCN và đánh giá hiệu quả của các giải pháp kiểm soát chúng;
4- Phương pháp chuyên gia
5- Phương pháp phân tích, tư duy logic và phát triển