Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý phù hợp ở các cơ sở khai thác và chế biến đá

Mã số đề tài: CTTĐ-2018/02/TLĐ
icon user
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thắng Lợi
  • Năm bắt đầu: 2018
  • Năm hoàn thành: 2019

Lĩnh vực: An toàn và chính sách

Trạng thái: Trả phí

Từ khóa: an toàn, vệ sinh, đánh giá, rủi ro, khai thác, chế biến đá

TÓM TẮT

I. Mục tiêu nghiên cứu
– Đánh giá được rủi ro an toàn, vệ sinh lao động ở các cơ sở khai thác và chế biến đá;
– Đề xuất được hệ thống quản lý rủi ro an toàn, vệ sinh lao động ở các cơ sở khai thác và chế biến đá.
II. Nội dung nghiên cứu
– Điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ sản xuất, môi trường lao động và các mối nguy;
– Lựa chọn phương pháp, xây dựng quy trình đánh giá rủi ro phù hợp và biên soạn tài liệu hướng dẫn đánh giá rủi ro;
– Áp dụng quy trình đánh giá rủi ro tại 03 cơ sở khai thác và chế biến đá;
– Xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ phù hợp với OSHAS 18001:2007;
– Áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ tại 01 cơ sở khai thác và chế biến đá và đánh giá kết quả áp dụng.
III. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường:
Tiến hành điều tra,khảo sát để thu thập thông tin, số liệu về hệ thống và tình hình quản lý ATVSLĐ. Số lượng cơ sở là 10, được lựa chọn dựa trên nguyên tắc ngẫu nhiên và tự nguyện.Sử dụng phiếu điều tra doanh nghiệp do đề tài lập.
Phương pháp đo đạc hiện trường:
Phương pháp đo đạc hiện trường được sử dụng để thu thập số liệu về các thông số MTLĐ nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu, phục vụ cho đánh giá rủi ro. Đề tài sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn và trang thiết bị phân tích hiện đại của phòng thí nghiệm Viện khoa học ATVSLĐ.