Nghiên cứu giảm rung cho công nhân sử dụng máy khoan khí nén cầm tay bằng bộ tắt chấn động lực kết hợp với phương tiện bảo vệ cá nhân

Mã số đề tài: 207/04/TLĐ
icon user
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Anh Tuấn
  • Năm bắt đầu: 2007
  • Năm hoàn thành: 2009

Lĩnh vực: Môi trường và điều kiện lao động

Trạng thái: Trả phí

Từ khóa: Rung, công nhân, máy khoan khí nén, cầm tay

TÓM TẮT

I. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

– Chế tạo và thử nghiệm bộ tắt chấn động lực lắp ráp cho máy khoan khí nén nhằm giảm mức rung truyền tới người vận hành.

– Chế tạo mẫu găng tay giảm rung cho công nhân vận hành máy khoan khí nén

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

a/ Khảo sát, hồi cứu tình hình chế tạo và sử dụng máy khoan khí nén, từ đó lựa chọn, xác định đối tượng nghiên cứu điển hình.

b/ Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm bộ tắt chấn động lực lắp ráp cho máy khoan khí nén và hoàn thiện mẫu bộ tắt chấn động lực.

c/ Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm găng tay giảm rung và hoàn thiện mẫu găng tay giảm rung

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài sẽ áp dụng 3 phương pháp nghiên cứu cơ bản sau

+ Điều tra khảo sát thực tế (phương pháp quan trắc, đo đạc, phỏng vấn, …)

+ Hồi cứu số liệu

+ Thiết kế và thử nghiệm mẫu (Phương pháp mô hình hoá cơ học và mô phỏng trên máy tính, phương pháp tối ưu hoá, phương pháp gia công cơ khí chính xác, .. phương pháp thử nghiệm thực tế, ..)