Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm đọc styren và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam

Mã số đề tài: CTTĐ-2021/02/TLĐ
icon user
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Xuân Trung
  • Năm bắt đầu: 2021
  • Năm hoàn thành: 2022

Lĩnh vực: Sức khỏe và nghề nghiệp

Trạng thái: Trả phí

Từ khóa: bệnh nghề nghiệp, hoá chất, dung môi hữu cơ

TÓM TẮT

I. Mục tiêu nghiên cứu

1. Xác định được hiện trạng bệnh nhiễm độc Styren ở người lao động trong ngành sản xuất nhựa ở Việt Nam;
2. Xác định được mức độ nhiễm Styren ở người lao động trong ngành xản xuất nhựa ở Việt Nam;
3. Xây dựng được tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhiễm độc styren và kiến nghị đưa bệnh nhiễm độc styren vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam

II. Nội dung nghiên cứu

1. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm, phơi nhiễm styren trong ngành sản xuất nhựa;
2. Biên soạn hướng dẫn khám bệnh nhiễm độc styren nghề nghiệp;
3. Đánh giá xác dịnh hiện trạng bệnh nhiễm độc styren ở người lao động có tiếp xúc trong một số cơ sở sản xuất nhựa theo hướng dẫn khám bệnh nhiễm độc styren nghề nghiệp đã biên soạn;
4. Biên soạn dự thảo tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhiễm độc styren và kiến nghị đưa bệnh nhiễm độc styren vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam

III. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp Tổng quan, phân tích tài liệu: Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài.
– Phương pháp hồi cứu: Hồi cứu thông tin cơ sở, các kết quả báo cáo quan trắc môi trường, hồ sơ khám sức khỏe cá nhân.
– Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa:
+ Đo mẫu môi trường (lấy mẫu styren và Ethylbenzen trong không khí môi trường lao động).
+ Khám sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm cho NLĐ trực tiếp tại cơ sở
+ Phỏng vấn NLĐ tại cơ sở
– Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm: Phân tích số liệu mẫu đo môi trường và mẫu máu, nước tiểu của NLĐ.
– Phương pháp xác suất thống kê: sử dụng phần mềm Epidata để nhập liệu, phần mềm Ecxel để quản lý và Stata 14 để phân tích số liệu.