Nghiên cứu mức tiếng ồn tiếp xúc của công nhân một số ngành có mức ồn cao để xây dựng dự thảo tiêu chuẩn TCVN về phương pháp đánh giá mức tiếng ồn tiếp xúc

Mã số đề tài: 211/01/TLĐ
icon user
Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương
  • Năm bắt đầu: 2011
  • Năm hoàn thành: 2013

Lĩnh vực: Môi trường và điều kiện lao động

Trạng thái: Trả phí

Từ khóa: Tiếng ồn; công nhân; dự thảo; tiêu chuẩn

TÓM TẮT

I. Mục tiêu nghiên cứu:

  • Xác định được mức tiếng ồn tiếp xúc ở công nhân các ngành: cơ khí, dệt, vật liệu xây dựng.
  • Xây dựng và đề xuất được bản dự thảo TCVN về phương pháp đánh giá mức tiếng ồn tiếp xúc.

II. Nội dung nghiên cứu:

  • Tổng quan, dịch tài liệu, hồi cứu các kết quả nghiên cứu về tình hình ô nhiễm tiếng ồn và điếc nghề nghiệp của một số ngành sản xuất: cơ khí, dệt, xi măng trên thế giới và trong nước.
  • Đo và đánh giá mức ô nhiễm tiếng ồn tại các vị trí lao động theo tiêu chuẩn TCVN 3985: 1999 “Âm học – Mức âm cho phép tại các vị trí làm việc”.
  • Đo và đánh giá mức tiếng ồn tiếp xúc của một số nhóm công nhân thuộc từng ngành sản xuất cơ khí, dệt, xi măng.
  • Nghiên cứu, đề xuất dự thảo TCVN về phương pháp xác định mức tiếp xúc tiếng ồn.

III.  Phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp cắt ngang-mô tả và phân tích

– Phương pháp chuyên gia: mời các chuyên gia hàng đầu để thu thập tài liệu, chuyên đề, tổ chức hội thảo, tập hợp ý kiến chung nhằm đưa ra dự thảo tiêu chuẩn về phương pháp xác định mức tiếp xúc tiếng ồn nghề nghiệp.

– Phương pháp hồi cứu: Hồi cứu, thu thập số liệu, tài liệu, tiêu chuẩn liên quan, biên dịch kết hợp biên soạn. Đưa ra khuyến nghị dự thảo tiêu chuẩn về phương pháp xác định mức tiếp xúc tiếng ồn nghề nghiệp.