Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng thử nghiệm robot mini di động cho các ngành nghề, khu vực sản xuất có nguy cơ cao gây sự cố tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Mã số đề tài: 207/02/TLĐ
icon user
Chủ nhiệm đề tài: TS. Triệu Quốc Lộc
 • Năm bắt đầu: 2007
 • Năm hoàn thành: 2009

Lĩnh vực: Môi trường và điều kiện lao động

Trạng thái: Miễn phí

Từ khóa: robot mini di động

TÓM TẮT

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Môđun hoá và chế tạo, ứng dụng thử nghiệm mẫu robot mini di động, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho người lao động thường xuyên làm việc, tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

 • Điều tra khảo sát thực tế và lựa chọn đối tượng nghiên cứu điển hình: Xác định cụ thể đối tượng công nghệ ứng dụng robot mini di động và các yêu cầu kỹ thuật cơ bản.
 • Nghiên cứu xây dựng nguyên lý, phương án kết cấu mẫu robot di động và tính toán động học, động lực học: Đưa ra nguyên lý và kết cấu robot mini di động phù hợp với đối tượng nghiên cứu đã lựa chon.
 • Lập trình và mô phỏng trên máy tính mẫu robot mini di động: Lựa chọn và định dạng tối ưu mẫu robot mini di động.
 • Thiết kế, chế tạo mẫu robot mini di động và tiến hành thử nghiệm, đo đạc đánh giá trong phòng thí nghiệm: Thiết lập các bộ bản vẽ lắp và chi tiết 4 hệ thống cơ bản của mẫu robot mini di động; Chế tạo lắp ráp hoàn chỉnh mẫu robot mini di động; Xác đinh và đánh giá các thông số, đặc tính kỹ thuật thực tế của robot và tiến hành hiệu chỉnh theo thiết kế.
 • Nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm mẫu robot trong thực tế sản xuất: Đánh giá thử nghiệm mẫu robot mini di động trong thưc tế sản xuất.
 • Hoàn chỉnh thiết kế và hoàn thiện mẫu robot: Đưa ra mẫu robot mini di động hoàn thiện và bộ bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh (bản vẽ lắp và chi tiết).
 • Biên soạn, in ấn tờ rơi và tài liệu hướng dẫn sử dụng robot mini di động: 1.000 tờ rơi và 500 tài liệu hướng dẫn sử dụng robot mini di động.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • Đo đạc khảo sát thực tế.
 • Nghiên cứu lý thuyết kết hợp mô phỏng trên máy tính.
 • Thiết kế mẫu và gia công chế tạo cơ khí.
 • Đo đạc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và trong thực tế.