“Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp thực hiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường”

Mã số đề tài: CTPH-2018/01 /TLĐ- BKHCN
icon user
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Trần Hải
  • Năm bắt đầu: 2018
  • Năm hoàn thành: 2019

Lĩnh vực: An toàn và chính sách

Trạng thái: Trả phí

Từ khóa: Đánh giá xếp hạng doanh nghiệp,

TÓM TẮT

I. Mục tiêu nghiên cứu

1. Xây dựng được phương pháp và bộ công cụ đánh giá, phân loại kết quả thực hiện pháp luật ATVSLĐ và BVMT của doanh nghiệp;

2. Xây dựng được tài liệu hướng dẫn áp dụng bộ công cụ để đánh giá xếp hạng doanh nghiệp theo kết quả thực hiện pháp luật ATVSLĐ và BVMT tại doanh nghiệp

II. Nội dung nghiên cứu

1. Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ và phương pháp đánh giá, phân loại việc thực hiện các nội dung của công tác An toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

2. Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ và phương pháp đánh giá, phân loại việc việc thực hiện các nội dung công tác Bảo vệ môi trường của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

3. Nghiên cứu đề xuất phương pháp đánh giá, phân loại tổng hợp kết quả thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp;

4. Triển khai điều tra, khảo sát, đánh giá, phân loại và xếp hạng một số doanh nghiệp về kết quả thực hiện quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ATVSLĐ và BVMT tại 3 vùng kinh tế trọng điểm BTN;

5. Nghiên cứu biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp theo kết quả thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn ATVSLĐ và BVMT;

6. Thử nghiệm khảo sát, dánh giá, phân loại và xếp hạng áp dụng mở rộng cho một số doanh nghiệp ở 3 vùng

III. Phương pháp nghiên cứu

1- Phương pháp hồi cứu, thu thập thông tin, số liệu dữ liệu về hoạt động đảm bảo và tuân thủ các quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn về ATVSLĐ và BVMT tại doanh nghiệp;

2- Phương pháp điều tra xã hội học

3- Phương pháp phân tích, tư duy logic và phát triển

4- Phương pháp thực hành thực địa để kiểm nghiệm và hoàn chỉnh bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá, phân loại (xếp hạng)

5- Phương pháp chuyên gia