UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

Thứ Hai, 01/04/2024, 11:07(GMT +7)

CTTĐT – Nhằm tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động có nguy cơ cao và tổ chức điều tra bệnh nghề nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động

  1. Sở Y tế

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 24/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2030.

Chủ động rà soát, củng cố nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế để đáp ứng nhu cầu quản lý vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp; kiểm tra các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ y tế lao động: khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động và các đơn vị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Chỉ đạo việc thực hiện quan trắc môi trường lao động, khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động có nguy cơ cao và tổ chức điều tra bệnh nghề nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 28/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế quy định về phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của chương trình đào tạo nhân nhân viên y tổ làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cho các cơ sở lao động thực hiện đầy đủ công tác quản lý vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp theo các được quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp đối với các cơ sở lao động có nguy cơ cao gây bệnh nghề nghiệp. Xử lý nghiêm tình trạng người sử dụng lao động vi phạm các quy định, không thực hiện trách nhiệm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Tăng cường đảm bảo chất lượng công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, các nội quy, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm về an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc.

Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đầy đủ cho các nhóm đối tượng; cải thiện điều kiện lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp đặc biệt với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá nguy cơ và xử lý các vi phạm (nếu có) về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý.

Nguồn tin: yenbai.gov.vn