Kiểm soát phơi nhiễm đối với các vật liệu nano thiết kế - Phần 1: Tập trung phòng ngừa hít vào vật liệu nano thiết kế

18/03/2019
Các quy trình đặc biệt liên quan đến dạng vật liệu nano thiết kế cần tính tới việc đánh giá khả năng phơi nhiễm của người lao động và các nguồn phơi nhiễm.

Kiểm soát phơi nhiễm đối với các vật liệu nano thiết kế - Phần 2: Sử dụng các biện pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu mức độ phơi nhiễm

18/03/2019
Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật cần được sử dụng khi tồn tại phơi nhiễm qua đường hít thở mức độ cao hoặc khi không hay có rất ít các thông tin sẵn có về độc chất học

Giám sát sức khỏe người lao động phơi nhiễm với vật liệu nano

18/03/2019
Nhóm phát triển hướng dẫn không thể đưa ra khuyến nghị đối với các chương trình giám sát sức khỏe đặc thù đối với vật liệu nano thiết kế đã được nhắm tới thông qua các chương trình giám sát sức khỏe ...

Tập huấn người lao động tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm vật liệu nano thiết kế

18/03/2019
Nhóm phát triển hướng coi việc tập huấn cho người lao động nói chung và người lao động có liên quan đến các vấn đề về an toàn vệ sinh lao động là các điển hình để học tập, nhưng không khuyến cáo hình ...

Vật liệu nano: Hiểu biết và quản lý rủi ro

05/12/2018
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ nano đã đưa tới những lo ngại về nguy cơ tiềm ẩn tới sức khỏe con người. Về cơ bản, quản lý rủi ro liên quan tới vật liệu nano tại nơi làm việc cũng tương tự ...

Phiếu thông tin: Vật liệu nano thiết kế tại nơi làm việc

08/11/2018
Tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quát về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề về vật liệu nano thiết kế tại nơi làm việc. Các vật liệu này có chứa các hạt rất nhỏ và tiềm ẩn độc hại.

Thống kê về những công cụ phổ biến và sẵn có để đánh giá an toàn cho các vật liệu nano

06/11/2018
Luật pháp quy định các vấn đề về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với các loại vật liệu nano sử dụng trong các sản phẩm tiêu dùng và yêu cầu bắt buộc phải cập nhật liên tục tình hình sử dụng an ...

Sử dụng các vật liệu nano tại nơi làm việc - Bao gồm ống nano cacbon và các vật liệu nano có tỉ lệ sinh học cao

29/06/2015
Tài liệu – “Using nanomaterials at work- Including carbon nanotubes (CNTs) and other bio-persistent high aspect ratio nanomaterials (HARNs)” -Hướng dẫn mô tả cách thức kiểm soát phơi nhiễm nghề ...

Ủy ban Châu Âu công bố hướng dẫn về sử dụng an toàn vật liệu nano dành cho người sử dụng lao động và người lao động

05/01/2015
Tài liệu hướng dẫn này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các vấn đề xung quanh việc sử dụng an toàn vật liệu nano tại nơi làm việc, hướng dẫn đưa ra những nét khái quát về hành động phòng ngừa và ...