Các nét chủ yếu và dấu hiệu nhận biết về khả năng lãnh đạo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Một số nét chủ yếu và dấu hiệu nhận biết về khả năng lãnh đạo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong các tổ chức như khả năng lãnh đạo tích cực, thu hút sự tham gia của người lao động, và qui trình tổng kết và đánh giá có hiệu quả môi trường làm việc.

Khả năng lãnh đạo tích cực về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp …

… cần thể hiện cam kết tích cực rõ rệt của cán bộ quản lý cấp cao và Ban lãnh đạo đối với các vấn đề có liên quan đến an toàn và sức khỏe của người lao động tại nơi làm việc. Cam kết tích cực này cần đặt song song với các tầm quan trọng hoặc tin tưởng mức cao  trong tổ chức liên quan đến an toàn và sức khỏe.

Ở Ban Lãnh đạo khả năng lãnh đạo tích cực có thể được thể hiện bằng việc xây dựng một chiến lược tổng thể và kết hợp về an toàn và sức khỏe và một cơ cấu vận hành hiệu quả. Ở cấp quản lý và giám sát, khả năng lãnh đạo tích cực có thể được trau dồi thông qua việc sử dụng các hệ thống tuyên truyền hai chiều hiệu quả; và cơ cấu quản lý cởi mở và hiệu quả nếu thích hợp.

Thu hút sự tham gia tích cực và liên tục của người lao động …

… trong việc thúc đẩy và quản lý điều kiện và qui trình làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe là một dấu hiệu nhận biết chính của khả năng lãnh đạo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Người lãnh đạo có thể và nên khuyến khích người lao động tham gia tích cực vào việc thúc đẩy và bảo vệ nơi làm việc an toàn và bảo đảm sức khỏe. Có thể đạt được điều này thông qua việc cung cấp các thông tin, khóa đào tạo và giáo dục có chất lượng cao về an toàn và sức khỏe.

Khuyến khích và không ngừng thu hút người lao động có thể đạt được kết quả tốt thông qua việc tuyên truyền hai chiều có hiệu quả giữa công nhân và cấp quản lý, nơi mà người lãnh đạo dễ tiếp thu những thông tin đầu vào và phản hồi của người lao động.

Khả năng lãnh đạo và quản lý tốt về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cần bao gồm qui trình tổng kết và đánh giá có hiệu quả …

…bao gồm xác định và quản lý đúng thời thời điểm và có hiệu quả các rủi ro đối với an toàn và sức khỏe.  Sử dụng tư vấn của chuyên gia có đủ trình độ nếu cần để giúp xây dựng các qui trình tổng kết và đánh giá có hiệu quả đó. Người lãnh đạo cần tập trung vào việc theo dõi, lập báo cáo và tổng kết việc thực hiện an toàn và đảm bảo sức khỏe trong phạm vi tổ chức – cần phải rõ ràng minh bạch đối với tát cả những người lao động và cổ đông chủ chốt.

(Nguồn: http://www.osha.europa.eu)


(Nguồn tin: )