Cách thức duy trì và mở rộng việc cải thiện ATVSLĐ – Phần 2: Duy trì hoạt động ATVSLĐ với sự tham gia của người sử dụng lao động và người lao động

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:47(GMT +7)

Sự bền vững của hoạt động cải thiện ATVSLĐ do DNVVN thực hiện là một vấn đề quan trọng trong việc mở rộng dịch vụ hỗ trợ.

Các hoạt động cải thiện được DNVVN duy trì thường xuyên khi có các bước theo dõi  do các cơ quan và tổ chức đối tác phối hợp thực hiện để hỗ trợ trực tiếp cho DNVVN cải thiện ATVSLĐ. Sự tham gia chủ động của người sử dụng lao động và người lao động cần cho việc duy trì các hoạt động cải thiện. Những yếu tố quan trọng cho thành công là:

– Xây dựng “văn hóa an toàn và sức khỏe”;

– Duy trì “sự tham gia chủ động của người lao động và người sử dụng lao động” trong việc thể hiện ý tưởng về cải thiện ATVSLĐ, lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp cải thiện hiệu quả.

Để hỗ trợ hoạt động cải thiện của DNVVN, người cung cấp dịch vụ ATVSLĐ cơ bản cần đóng vai trò “tạo điều kiện thuận lợi” để thúc đẩy sự tham gia chủ động của người sử dụng lao động và người lao động. Những người cung cấp dịch vụ cần giúp DNVVN học hỏi từ điển hình tốt và cùng hợp tác thực hiện các cải thiện khả thi một cách tự nguyện.

Những điểm sau sẽ rất có ích cho việc duy trì hoạt động cải thiện:

– Tạo cơ hội cho người sử dụng lao động và người lao động học hỏi những điển hình thành công từ các DNVVN và tham gia vào lập kế hoạch cải thiện thực tế.

– Cần tìm hiểu tại sao một số DNVVN rất thành công và có nhiều cải thiện so với những DN khác. Có thể do người sử dụng lao động có thái độ cởi mở khi lắng nghe và đón nhận những ý tưởng cải thiện ATVSLĐ của NLĐ; Thông tin ATVSLĐ được phổ biến giữa những người lao động; Tập huấn có sự tham gia của cộng đồng được tổ chức với sự hỗ trợ của thanh tra ATVSLĐ hoặc Trung tâm y tế dự phòng. Những điểm này góp phần xây dựng văn hóa an toàn và thúc đẩy sự tham gia chủ động của người sử dụng lao động và người lao động.

– Đi thăm và theo dõi các DNVVN rất cần thiết cho việc khẳng định lợi  ích của hoạt động cải thiện và duy trì các hoạt động cải thiện.


– Bố trí thời gian và công việc để đảm bảo sự tham gia chủ động của người sử dụng lao động và người lao động cũng rất quan trọng. Nhiều DNVVN cải thiện điều kiện làm việc thong qua việc thảo thuận các vấn đề ATVSLĐ trong các cuộc họp thường kỳ của Ban an toàn, hoặc tại các buổi họp ngắn mỗi buổi sáng. Chỉ định người quản lý hoặc người lao động chịu trách nhiệm về các vấn đề ATVSLĐ như cán bộ ATVSLĐ hoặc đại diện ATVSLĐ đều cần thiết. Những điểm này có thể được sử dụng làm gợi ý thực tế cho các DNVVN khác.

– Hơn nữa, cần phổ biến những cải thiện về ATVSLĐ trong các DNVVN để thu hút thêm các DNVVN khác cùng tham gia vào hoạt động dịch vụ ATVSLĐ cơ bản.

Nhấn mạnh những hành động được thực hiện

1. Luôn tôn trọng tính chất tự nguyện của những hoạt động cải thiện ATVSLĐ khi hỗ trợ DNVVN thực hiện.

2. Các chuyên gia có kinh nghiệm kể cả thanh tra ATVSLĐ và nhân viên trung tâm y tế cũng có thể tư vấn cho DNVVN xây dựng hệ thống ATVSLĐ bền vững.

3. Thông thường, việc thiết lập hệ thống quản lý ATVSLĐ có thể hỗ trợ thêm cho các DNVVN tăng cường cải thiện ATVSLĐ liên tục với sự tham gia của người sử dụng lao động và người lao động. Theo Hướng dẫn của ILO về Hệ thống Quản lý ATVSLĐ (ILO-OSH 2001), các DNVVN mục tiêu có thể khởi đầu bằng việc xây dựng một chính sách ATVSLĐ, sau đó giao nhiệm vụ cho người sử dụng lao động và mọi người lao động bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc. Trên cơ sở đó, họ có thể nhận diện những điểm cần cải thiện và thực hiện cải thiện. Tiếp theo, họ có thể đánh giá một cách tổng thể hoạt động cải thiện.

4. Quan điểm của tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và người lao động trong các DNVVN là rất quan trọng cho việc tăng cường tính bền vững của hoạt động cải thiện. Cần tham khảo ý kiến các tổ chức này vào thời điểm thích hợp.

———


(Nguồn tin: Trích dẫn tài liệu- “Hướng dẫn thực hành Dịch vụ y tế lao động cơ bản và cải thiện điều kiện lao động trong các DNVVN”)