Chi phí tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Québec

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:46(GMT +7)

Vấn đề: Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là rất tốn kém cho doanh nghiệp và cho xã hội nói chung. Nghiên cứu này ước tính tổng chi phí cho tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Québec, cả về con người và kinh tế, trong giai đoạn 2005-2007.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nguồn vốn con người được sử dụng để ước tính mức mất năng suất lao động. Sử dụng các chỉ số như đánh giá sức khỏe (DALY) kết hợp với mức đánh giá về thống kê giá trị cuộc sống (VSL) để ước tính thông qua các điều kiện tiền tệ, các chi phí về mức chịu đựng và nỗi đau do tai nạn nghề nghiệp.

Kết quả nghiên cứu

Chi phí cho vấn đề tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong một năm tại Québec trung bình trong giai đoạn 2005-2007 được ước tính khoảng  4,62 tỷ USD. Trong số này, khoảng  1,78 tỷ USD  là chi phí tài chính và  2,84 tỷ USD là chi phí thuộc về nhân lực. Chi phí trung bình cho mỗi trường hợp là  38.355 USD. Quan điểm về hạn chế được xác định trong nghiên cứu này, cho thấy có thể lập luận rằng đây là một mức ước tính chi phí thấp. Kết quả phân tích cho phép mô tả tình trạng chấn thương / bệnh nghề nghiệp và các ngành nghề mà có thể xác định được các mức chi phí cao nhất.

Áp dụng thực tiễn

Kết quả của các ước tính này là nguồn thông tin có liên quan để giúp đỡ xác định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động OHS và phòng ngừa. Phương pháp sử dụng có thể được nhân rộng cho các mục đích ước tính chi phí của thương tích và bệnh tật trong nhiều ngành nghề.

Nội dung chi tiết bài viết có trong file pdf đính kèm (tiếng Anh – 305K).

Tác giả : Martin Lebeau, Patrice Duguay, Alexandre Boucher

(Biên dịch: A. Tuyết)


(Nguồn tin: Journal of Safety Research, Volume 50, September 2014)