Chức năng và nhiệm vụ bộ phận an toàn – vệ sinh lao động tại cơ sở lao động

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:46(GMT +7)

Ngày 10/01/2011 Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT. Thông tư nêu rõ, mỗi doanh nghiệp phải có bộ phận ATVSLĐ, bộ phận y tế, mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) và phân định rõ rách nhiệm trong công tác này của các phòng ban, đơn vị trong doanh nghiệp. Riêng đối với việc thành lập Hội đồng BHLĐ thì Thông tư qui định bắt buộc đối với những đơn vị có trên 1000 NLĐ, còn đơn vị khác thì tuỳ điều kiện cụ thể.

Bộ phận an toàn – vệ sinh lao động có chức năng tham mưu, giúp việc cho người sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động an toàn – vệ sinh lao động.

Nhiệm vụ của bộ phận an toàn – vệ sinh lao động tại cơ sở:

Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong cơ sở lao động thực hiện:

– Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn – vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động;

– Quản lý theo dõi việc đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – vệ sinh lao động;

– Xây dựng kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động hằng năm và đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

– Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn – vệ sinh lao động của Nhà nước, của cơ sở lao động trong phạm vi cơ sở lao động;

– Tổ chức huấn luyện về an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động;

– Kiểm tra về an toàn – vệ sinh lao động theo định kỳ ít nhất 1 tháng/1 lần các bộ phận sản xuất và những nơi có các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Kiểm tra môi trường lao động, an toàn thực phẩm (nếu đơn vị tổ chức bữa ăn công nghiệp); theo dõi tình hình thương tật, bệnh tật phát sinh do nghề nghiệp; đề xuất với người sử dụng lao động các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe lao động.

Ngoài ra bộ phận an toàn – vệ sinh lao động tại cơ sở còn có nhiệm vụ đề xuất, tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn – vệ sinh lao động trong phạm vi cơ sở lao động theo quy định và đề xuất với người sử dụng lao động biện pháp khắc phục các tồn tại về an toàn – vệ sinh lao động.


(Nguồn tin: Nilp.vn)