Để lãnh đạo tốt về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Nội dung một vài lời khuyên thực tiễn dựa trên Tài liệu hướng dẫn  “Leading health and safety at work” được HSE xuất bản, 2007.

Người lãnh đạo xác định chiến lược quản lý an toàn và sức khỏe

Các chính sách và thói quen về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cần phải ‘được hướng dẫn từ trên xuống dưới’, và người lãnh đạo trong một tổ chức đóng một vai trò quan trọng khi đưa ra các sáng kiến và hành động như kiểu mẫu. Điều này có thể đạt được và trau dồi thông qua một số các hoạt động chính. Chính sách về an toàn và sức khỏe là một bộ phận cơ bản của chiến lược an toàn và sức khỏe của tổ chức, và đồng thời là sự phản ánh văn hóa của tổ chức. Cần có các bước như sau :

 1. 1. Ban giám đốc và quản lý cấp cao cần xây dựng định hướng và chiến lược cho công tác quản lý an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.
 2. 2. Ban giám đốc và quản lý cấp cao có trách nhiệm cuối cùng đối với cả hai công tác:
 3.     (a) tuyên  truyền các chính sách và tạo dựng thói quen an toàn và sức khỏe trên toàn đơn vị;
 4.     (b) hướng dẫn có ví dụ liên quan đến các vấn đề cơ bản về an toàn và sức khỏe.
 5. 3. Ban giám đốc và quản lý cấp cao phải xây dựng các chiến lược, chính sách và tạo dựng thói quen để quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tất cả cần phải dựa trên bằng chứng, xây dựng trong phạm vi khuôn khổ  nguy cơ và quản lý nguy cơ, và được  hoàn thiện thông qua sự tham gia tích cực của người lao động.
 6. 3. Chính sách của tổ chức cần phải thể hiện trách nhiệm chung của các thành viên trong Ban giám đốc và ban quản lý cấp cao liên quan đến việc thể hiện khả năng lãnh đạo tốt đối với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 7. 4. Chính sách về an toàn và sức khỏe của tổ chức cần phải được xây dựng và quản lý như là tài liệu sống, cần được hoàn thiện và củng cố theo thời gian, có xem xét đến các thay đổi lớn về mặt tổ chức. Cuối cùng khả năng lãnh đạo cần đảm bảo nhận thức rõ về các nguy cơ lớn mà tổ chức và người lao động đang phải đối mặt trước khi thông qua chính sách về an toàn và sức khỏe

Người lãnh đạo đảm bảo phát triển hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe hiệu quả

Chức năng chủ yếu của người lãnh đạo là định hướng và xác định chiến lược. Tuy nhiên, họ cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng đã bố trí thích hợp để đưa chính sách và chiến lược đã được xây dựng thành các hành động và thói quen tốt.

Quản lý hệ thống an toàn và sức khỏe hiệu quả chịu ảnh hưởng bởi ba nguyên tắc cơ bản:

 1. 1- Các chính sách và chiến lược đã xây dựng phải được biến thành các mục tiêu khả thi và có thể đánh giá được
 2. 2- Tiến trình đạt  mục tiêu phải được tổng kết và đánh giá liên tục.
 3. 3- Người lãnh đạo phải đảm bảo: cơ cấu thích hợp, con người và các văn bản đã sẵn sàng để quản lý an toàn và sức khỏe theo cách này.

Theo dõi việc thực hiện an toàn và đảm bảo sức khỏe và các hệ thống quản lý có liên quan

Điều quan trọng là Ban lãnh đạo và các quản lý cao cấp phải theo dõi việc thực hiện và quản lý về an toàn và sức khỏe so với các mục tiêu có thể đánh giá. Để điều này xảy ra, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe phải được kết cấu và bố trí sao cho có thể cung cấp cho Ban giám đốc và ban quản lý cao cấp các thông tin về an toàn và sức khỏe trên cơ sở thường xuyên; và dựa trên kiến thức này, cho phép họ phản hồi các vấn đề đã xác định theo phương thức kịp thời và thích hợp.

Người lãnh đạo cần đảm bảo rằng :

–    Cân nhắc đến việc báo cáo cả thông tin theo ngữ cảnh (ví dụ như tiến độ đào tạo và các chương trình bảo dưỡng) và dữ liệu về sự cố (ví dụ như tỉ lệ tai nạn và nghỉ ốm)

–    Thực hiện và tổng kết đánh giá định kỳ hiệu quả của cơ cấu quản lý và kiểm soát rủi ro đối với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

–     Tác động của các thay đổi ví dụ như giới thiệu các thủ tục mới, qui trình làm việc hoặc sản phẩm, hay các vấn đề về không tuân theo các qui định về an toàn và sức khỏe  phải được báo cáo ngay khi có thể đến Ban Lãnh đạo.

–     Có một số thủ tục để thực hiện các qui định mới và được thay đổi và xem xét diễn biến và các sự kiện bên ngoài.

Tổng kết

Các buổi tổng kết chính thức là vấn đề cơ bản để xúc tiến quản lý và thực hiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Với việc theo dõi có hiệu quả việc nghỉ ốm và sức khỏe nơi làm việc, Ban lãnh đạo và quản lý cao cấp có thể  nhận biết về các vấn đề tồn đọng mà có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình thực hiện hoặc gây ra tai nạn hay ốm đau lâu ngày.

Người lãnh đạo của tổ chức cần phải tổng kết việc thực hiện qui định về an toàn và sức khỏe chi tiết ít nhất là một năm một lần. Người lao động cần tham gia vào qui trình tổng kết và theo dõi và ghi nhận sự phản hồi của người lao. Kết quả tổng kết cần được tiến hành thảo luận trong số những cán bộ quản lý cấp cao của tổ chức, và được thông báo tới người lao động.

Nói chung, tổng kết năm cần:

 • – Xem xét xem liệu chính sách an toàn và sức khỏe có phản ánh và thống nhất với các kế hoạch hiện tại và trong tương lai,  quyền ưu tiên và mục tiêu của tổ chức không.
 • – Xem xét xem Báo cáo về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe gửi tới Ban Giám đốc có thích hợp, kịp thời và hiệu quả không.
 • xác định và đánh giá những thiếu xót của qui định về an toàn và sức khỏe, hiệu quả của các quyết định về thực hiện an toàn và sức khỏe do Ban giám đốc và quản lý ban hành.
 • – Giải quyết bất cứ yếu kém nào và thực hiện các thay đổi cần thiết đúng lúc để theo dõi sự tiến bộ.

(Nguồn: http://www.osha.europa.eu)


(Nguồn tin: )