Hệ thống quản lý An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế – OHSAS 18001

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:46(GMT +7)

Bộ tiêu chuẩn quốc tế Hệ thống quản lý ATSKNN OHSAS 18000 bao gồm OHSAS 18001 (các yêu cầu) và OHSAS 18002 (hướng dẫn thực hiện) do Cơ quan tiêu chuẩn Vương Quốc Anh đề xuất và gần 50 tổ chức tiêu chuẩn quốc gia và tổ chức chứng nhận độc lập ở khắp các châu lục cùng phối hợp phát triển, được phát hành lần đầu năm 1999 và tương thích với ISO 9001:1994 (chất lượng) và ISO 14001:1996 (môi trường).

Năm 2007, OHSAS 18001:2007 được soát xét và phát hành lần thứ hai sau khi ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004 được soát xét và phát hành lần tiếp theo. Lần soát xét và chỉnh sửa này nhằm bảo đảm tính tương thích liên tục giữa ba hệ thống tiêu chuẩn quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và ATSKNN, để các DN có thể áp dụng có hiệu quả một Hệ thống quản lý hợp nhất.

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một Hệ thống quản lý ATSKNN tự nguyện áp dụng cho DN và nhằm thực hiện các hoạt động phòng ngừa tai nạn và tổn hại sức khỏe có hệ thống, giúp cho người chủ sở hữu nó phát hiện được các nguy cơ tiềm ẩn tại nơi làm việc một cách định kỳ và cải thiện liên tục các nguy cơ tiềm ẩn này, để bảo đảm an toàn cho NLĐ và hoạt động
của DN.

Tiêu chuẩn này nhằm áp dụng cho tất cả các loại hình và qui mô của DN và thích hợp với các điều kiện địa lý, văn hóa và xã hội khác nhau.

Cơ sở của cách tiếp cận này dựa trên phương pháp luận PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động), tức là, thiết lập mục tiêu các quá trình cần thiết để đạt được kết quả phù hợp với chính sách ATSKNN của DN; thực hiện các quá trình này; giám sát và đo lường các quá trình dựa trên chính sách ATSKNN, mục tiêu, chỉ tiêu, các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác và các báo cáo kết quả; thực hiện các hành động để cải tiến liên tục Hệ thống quản lý ATSKNN.

Thành công của hệ thống này phụ thuộc vào sự cam kết từ tất cả các cấp và bộ phận chức năng của DN, đặc biệt là cam kết của cấp quản lý cao nhất. Một Hệ thống quản lý kiểu này giúp cho DN phát triển được chính sách ATSKNN, thiết lập được các mục tiêu và quá trình để cải tiến việc thực hiện chúng, đồng thời chứng minh sự phù hợp của hệ thống với các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Mục đích tổng thể của tiêu chuẩn này là hỗ trợ và xúc tiến đúng đắn các hoạt động thực hành ATSKNN cân bằng với các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.


(Nguồn tin: Theo cuốn: Bảo hộ lao động, 2012)