Họp Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

Thứ Tư, 17/01/2024, 02:21(GMT +7)

Từ ngày 11 – 17/01/2024 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành họp các Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện. Các buổi họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được tiến hành theo từng đơn vị trực thuộc Viện.

Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do Phân viện KH An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung  thực hiện gồm 5 thành viên do TS. Nguyễn Anh Thơ làm chủ tịch, đánh giá nghiệm thu 3 nhiệm vụ chính:

Nhiệm vụ 1: Cập nhật cơ sở dữ liệu An toàn lao động trong các đơn vị sản xuất xi măng và chế biến thủy sản khu vực miền Trung.

Nội dung nhiệm vụ đã thực hiện: 1). Tổng quan công tác ATLĐ tại các đơn vị sản xuất xi măng và chế biến thủy sản khu vực miền Trung; 2). Khảo sát công tác ATLĐ tại các đơn vị sản xuất xi măng (02 đơn vị) và chế biến thủy sản (05 đơn vị) khu vực miền Trung; 3). Cập nhật lên cơ sở dữ liệu ATLĐ các các đơn vị sản xuất xi măng và chế biến thủy sản khu vực miền Trung.

Sản phẩm đạt được của nhiệm vụ: Bộ dữ liệu  về ATLĐ của 02 đơn vị sản xuất xi măng và 05 đơn vị chế biến thủy sản khu vực miền Trung.

Nhiệm vụ 2: Cập nhật cơ sở dữ liệu Môi trường lao động trong các đơn vị sản xuất xi măng và chế biến thủy sản khu vực miền Trung

Nội dung nhiệm vụ đã thực hiện: 1). Hồi cứu dữ liệu (2-3 năm gần nhất), đề xuất và lựa chọn tiêu chí xây dựng dữ liệu Môi trường lao động trong các đơn vị sản xuất xi măng và chế biến thủy sản khu vực miền Trung; 2). Cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường lao động 02 đơn vị sản xuất xi măng khu vực miền Trung.

Sản phẩm đạt được của nhiệm vụ:1). Cơ sở dữ liệu Môi trường lao động trong các đơn vị sản xuất xi măng khu vực miền Trung; 2). Cơ sở dữ liệu Môi trường lao động trong các đơn vị chế biến thủy sản khu vực miền Trung.

Nhiệm vụ 3: Cập nhật cơ sở dữ liệu Tâm sinh lý lao động và ecgonomi trong các đơn vị sản xuất xi măng và chế biến thủy sản khu vực miền Trung.

Nội dung nhiệm vụ đã thực hiện: 1). Cập nhật cơ sở dữ liệu Tâm sinh lý lao động và ecgonomi trong 02 đơn vị sản xuất xi măng khu vực miền Trung. 2). Cập nhật cơ sở dữ liệu Tâm sinh lý lao động và ecgonomi trong 05 đơn vị chế biến thủy sản khu vực miền Trung. 3). Quản lý, duy trì, phát triển các phòng thí nghiệm phục vụ chuyên môn.

Sản phẩm đạt được của nhiệm vụ: 1). Cơ sở dữ liệu Tâm sinh lý lao động và ecgonomi trong 02 đơn vị sản xuất xi măng khu vực miền Trung. 2). Cơ sở dữ liệu Tâm sinh lý lao động và ecgonomi trong 05 đơn vị chế biến thủy sản khu vực miền Trung.

Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do Trung tâm Đào tạo và An toàn số thực hiện gồm 5 thành viên do TS. Vũ Xuân Trung làm chủ tịch, đánh giá nghiệm thu 3 nhiệm vụ chính:

Nhiệm vụ 1: Xây dựng dự thảo Đề án Đào tạo sau đại học ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp

Những nội dung đã thực hiện: Xây dựng Dự án Đề án Đào tạo sau Đại học ngành Quản lý AT, SKNN; Xây dựng phương án khảo sát và lập mẫu phiếu khảo sát; Thẩm định phiếu điều tra, khảo sát; Tổng hợp, phân tích đánh giá kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Nhiệm vụ 2: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.

Nhiệm vụ đã biên soạn, biên tập hoàn thành bộ tài liệu và chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động gồm có 9 bài và chương trình kèm bộ câu hỏi. Cụ thể 9 bài học gồm: Tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; Quản lý yếu tố có hại tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và quan trắc môi trường lao động; Bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp; Sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc; Phòng chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; An toàn thực phẩm và dinh dưỡng tại nơi làm việc; Truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại cơ sở lao động và Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng phần mềm tổng hợp dữ liệu an toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động cấp trung ương và cấp tỉnh trên môi trường số giai đoạn 2020-2022

Sản phẩm đã đạt được của nhiệm vụ: 1).Phần mềm GIS tổng hợp dữ liệu an toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động cấp trung ương và cấp tỉnh trên môi trường số giai đoạn 2020-2022: http://atld.bando.com.vn:8800/; 2); Bộ cơ sở dữ liệu về an toàn vệ sinh lao động của từng tỉnh thành được thể hiện trên bản đồ hành chính quốc gia.

Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Đào tạo và An toàn số

Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do Trung Tâm An toàn Lao động thực hiện gồm 5 thành viên do TS. Nguyễn Anh Thơ làm chủ tịch, đánh giá nghiệm thu 2 nhiệm vụ chính:

Nhiệm vụ 1: Xây dựng khung cơ sở dữ liệu An toàn lao động

Kết quả: Nhiệm vụ đã xây dựng được Khung cơ sở dữ liệu phù hợp với thực tế cách thức thu thập số liệu, phương pháp thu thập số liệu tại Việt Nam hiện nay và Đã thu thập số liệu an toàn lao động của 129 tổng công ty, công ty thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam.

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu xây dựng lại quy trình đánh giá bộ lọc H2S, NH3 trên hệ máy innova theo tiêu chuẩn EN 14387:2004 +A1:2008

Nhiệm vụ đã thực hiện những nội dung chính: Nghiên cứu, hồi cứu tài liệu, tiêu chuẩn và các yêu cầu thử nghiệm chỉ tiêu thời gian có tác dụng bảo vệ của bộ lọc; Xây dựng lại hệ thống thử nghiệm; Xây dựng các quy trình đánh giá thử nghiệm chỉ tiêu thời gian có tác dụng bảo vệ của bộ lọc hơi khí H2S , NH3 theo tiêu chuẩn EN 14387:2004 +A1:2008; Đánh giá thử nghiệm xác định độ không đảm bảo đo; Xây dựng bộ hồ sơ theo TCVN/ISO/IEC 17025.

Kết quả: Nhiêm vụ đã Nghiên cứu xây dựng  lại quy trình đánh giá bộ lọc H2S, NH3 trên hệ máy Innova theo tiêu chuẩn EN 14387:2004+A1:2008, hệ thống thử nghiệm mới được xây dựng và đưa vào áp dụng đạt chuẩn ISO 17025 đã khắc phục đầy đủ các tồn tại của hệ thống trước đây, các kết quả đánh giá đảm bảo độ chính xác, tin cậy góp phần đảm bảo chất lượng hàng hoá để ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

ThS. Tô Thị Phương trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên “Nghiên cứu xây dựng lại quy trình đánh giá bộ lọc H2S, NH3 trên hệ máy innova theo tiêu chuẩn EN 14387:2004 +A1:2008”

Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do Trạm Quan Trắc và Phân tích Môi trường lao động thực hiện gồm 5 thành viên do TS. Nguyễn Anh Thơ làm chủ tịch, đánh giá nghiệm thu 2 nhiệm vụ chính:

Nhiệm vụ 1: Xây dựng khung và cập nhật cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường lao động ngành sản xuất điện tử

ThS. Nguyễn Phương Hiên trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng khung và cập nhật cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường lao động ngành sản xuất điện tử”

​Nhiệm vụ đã khảo sát, đo đạc phân tích các yếu tố MTLĐ cho 8 cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử và thực hiện đánh giá chất lượng MTLĐ theo yêu cầu của Bộ Y tế. Kết quả đánh giá các công ty trong ngành sản xuất sản phẩm điện tử có các vị trí lao động không đạt tiêu chuẩn cho phép ở mức chất lượng môi trường ô nhiễm nhẹ và trung bình theo trang đánh giá 7 mức. Dựa vào khảo sát thực tế nhiệm vụ đã xây dựng CSDL MTLĐ đặc trưng cho từng loại hình công ty sản xuất trong ngành sản xuất điện tử, khung được xây dựng trong hệ thống file excel, so sánh trực tiếp QCVN giới hạn tiếp xúc cho phép đánh giá chất lượng môi trường làm việc ở mức nào của thang đo.

Nhiệm vụ 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu ô nhiễm Hydroxit kiềm trong môi trường lao động trong ngành sản xuất sản phẩm bằng kim loại và công đoạn gia công làm sạch bề mặt vật liệu

Nhiệm vụ đã thực hiện các nội dung chính: Xây dựng CSDL hiện trạng môi trường lao động trên file excel; Xây dựng các trường dữ liệu hiện trạng MTLĐ ngành sản xuất sản phẩm kim loại và công đoạn gia công làm sạch bề mặt vật liệu; Xây dựng Bảng dữ liệu đánh giá môi trường lao động tại mỗi vị trí của công ty; Xây dựng Bảng tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng môi trường.

Sản phẩm của nhiệm vụ: 1). Báo cáo xây dựng cơ sở dữ liệu ô nhiễm Hydroxyt kiềm trong môi trường lao động ngành sản xuất sản phẩm bằng kim loại và công đoạn gia công làm sạch bề mặt vật liệu; 2). CSDL các mối nguy về vệ sinh lao động trong  ngành công nghiệp sx sản phẩm phẩm bằng kim loại và công đoạn gia công làm sạch bề mặt vật liệu

Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp thực hiện gồm 5 thành viên do TS. Nguyễn Anh Thơ làm chủ tịch, đánh giá nghiệm thu 2 nhiệm vụ chính:

Nhiệm vụ 1: Xây dựng khung thu thập, cập nhật dữ liệu sức khỏe nghề nghiệp sử dụng chung cho các đơn vị trong Viện và cập nhật dữ liệu sức khỏe nghề nghiệp trong các ngành nghề đặc thù, sử dụng nhiều lao động và có nguy cơ cao ảnh hưởng sức khỏe người lao động

Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 1). Xây dựng Bộ khung thu thập, cập nhật dữ liệu sức khỏe nghề nghiệp bao gồm: Thông tin chung doanh nghiệp; Thông tin chung người lao động; Kết quả khám thể lực; Khám lâm sàng tổng quát; Khám cận lâm sàng định kỳ; Khám lâm sàng phát hiện bệnh nghề nghiệp thường có trong ngành sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử; Các xét nghiệm, cận lâm sàng phát hiện bệnh nghề nghiệp. 2). Cập nhật dữ liệu và phân tích số liệu khám sức khỏe14342 công nhân (Theo tổng hợp từ Trung tâm sức khỏe nghề nghiệp có khoảng hơn 20,000 lượt công nhân tham gia khám sức khỏe từ tháng 01-10/2023, tuy nhiên nhóm nghiên cứu đã lựa chọn 14342 công nhân tham gia khám đầy đủ để đưa vào phân tích kết quả).

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích nồng độ Delta ala trong nước tiểu theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

ThS. Tống Thị Ngân trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích nồng độ Delta ala trong nước tiểu theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Hoàn thiện quy trình phân tích Delta trong nước tiểu: Tối ưu hóa điều kiện HPLC; Tối ưu quy trình xử lý mẫu; Thẩm định phương pháp xác định đồng thời HAD,MDA, IPDA; Ứng dụng phân tích mẫu thực tế với 35 mẫu nước tiểu của công nhân tiếp xúc chì vô cơ.

Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do Phân viện KH An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam thực hiện gồm 5 thành viên do TS. Nguyễn Anh Thơ làm chủ tịch, đánh giá nghiệm thu 2 nhiệm vụ chính:

Nhiệm vụ 1: Cập nhật cơ sở dữ liệu tổng quan về An toàn vệ sinh lao động trong một số ngành, lĩnh vực để phục vụ cho định hướng nghiên cứu và đề xuất nhiệm vụ, đề tài.

Kết quả thực hiện: Nhiệm vụ đã đưa ra được cơ sở dữ liệu về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp trong các ngành và lĩnh vực sau: ngành sản xuất giầy, dép ở khu vực phía Nam; ngành chế biến gỗ khu vực phía Nam; ngành cơ khí chế tạo tại các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ; ngành cao su khu vực phía Nam; ngành sản xuất thuốc lá khu vực phía Nam; ngành bán lẻ xăng dầu khu vực phía Nam; trong các đơn vị chế biến thủy sản; các đơn vị sản xuất xi măng khu vực phía Nam.

Nhiệm vụ 2: Cập nhật Cơ sở dữ liệu An toàn Vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp trong các đơn vị chế biến thủy hải sản.

Kết quả thực hiện: Nhiệm vụ đã hoàn thành hoàn thành đúng, đủ số lượng sản phẩm và đạt yêu cầu theo thuyết minh đề cương. Nhiệm vụ đã tiến hành Tổng quan về ngành chế biến thủy hải sản, Điều tra khảo sát, thu thập số liệu và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu An toàn Vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp trong các đơn vị chế biến thủy hải sản khu vực phía Nam.

Nhiệm vụ 3: Cập nhật Cơ sở dữ liệu An toàn Vệ sinh lao động và Sức khỏe nghề nghiệp trong các đơn vị sản xuất xi măng khu vực phía Nam.

Kết quả thực hiện: Nhiệm vụ đã hoàn thành hoàn thành đúng, đủ số lượng sản phẩm và đạt yêu cầu theo thuyết minh đề cương. Nhiệm vụ đã tiến hành Tổng quan về ngành sản xuất xi măng, Điều tra khảo sát, thu thập số liệu và cập nhật vào Cơ An toàn Vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp trong các đơn vị sản xuất xi măng khu vực phía Nam.

7 Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng phân theo từng đơn vị đã làm việc nghiêm túc, góp ý và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện các báo cáo kết quả nhiệm vụ, những lỗi chính trong hầu hết các báo cáo tập trung vào các vấn đề: chính tả; chuẩn hóa các thuật ngữ chuyên môn; bố cục và độ dài của các báo cáo; cập nhật các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn, quy chuẩn, thông tư hướng dẫn mới để làm cơ sở tham chiếu thực hiện và bàn luận kết quả của nhiệm vụ; bổ sung đầy đủ các sản phẩm chính và phụ; phần kết luận cần bám sát mục tiêu tránh lan man… Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu tất cả các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung theo các góp ý của các Hội đồng.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)