Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu đánh giá thực trạng ATVSLĐ và đề xuất các giải pháp quản lý SKNN cho một số doanh nghiệp nuôi tôm và cá ba sa ở ĐB Sông Cửu Long”.

Thứ Ba, 16/01/2024, 03:05(GMT +7)

Ngày 16/01/2024 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ “Nghiên cứu đánh giá thực trạng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và đề xuất các giải pháp quản lý Sức khỏe nghề nghiệp (SKNN) cho một số doanh nghiệp nuôi tôm và cá ba sa ở Đồng bằng Sông Cửu Long”- mã số 221/03/TLĐ do CN. Trần Minh Thông – Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ Môi trường miền Nam làm chủ nhiệm.

​Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do GS.TS. Lê Vân Trình – Hội KHKT An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam làm Chủ tịch.

CN. Trần Minh Thông thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ

Nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá thực trạng ATVSLĐ và đề xuất các giải pháp quản lý SKNN cho một số doanh nghiệp nuôi tôm và cá ba sa ở Đồng bằng Sông Cửu Long” được thực hiện với 2 mục tiêu chính: 1). Đánh giá được thực trạng ATVSLĐ trong doanh nghiệp nuôi tôm và cá ba sa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; 2); Đề xuất và áp dụng được các giải pháp quản lý an toàn SKNN cho người lao động (NLĐ) trong một số doanh nghiệp nuôi tôm và cá ba sa Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Nhiệm vụ đã tiến hành nghiên cứu thực trạng môi trường lao động, công tác ATVSLĐ, điều kiện làm việc của người lao động; khảo sát kiến thức về ATVSLĐ và các thông tin về sức khỏe của người lao động tại 10 doanh nghiệp nuôi tôm (tôm thẻ, tôm sú) và cá ba sa với số lượng 350 người lao động tại 5 tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp và Long An. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ đã đề xuất được các giải pháp quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho NLĐ tại các doanh nghiệp nuôi tôm và cá basa Đồng bằng Sông Cửu Long và đánh giá hiệu quả áp dụng các giải pháp quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp tại 01 doanh nghiệp nuôi tôm và 01 doanh nghiệp nuôi cá ba sa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Nhiệm vụ cũng đã xây dựng 01 tài liệu hướng dẫn công tác quản lý ATLĐ trong nuôi cá ba sa, 01 tài liệu hướng dẫn công tác quản lý ATLĐ trong nuôi tôm và 02 bài báo công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

Sau khi nghe chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện, Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Lê Vân Trình đã tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau: Nhiệm vụ đã hoàn thành các mục tiêu được giao, và đưa ra đủ các sản phẩm theo thuyết minh đề cương được duyệt. Nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng tự đánh giá kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm cần chỉnh sửa, cụ thể cần Bổ sung các nội dung: Quy mô của các doanh nghiệp được chọn để tiến hành nghiên cứu; Phương pháp đánh giá rủi ro; Tổng quan quản lý SKNN, Cách thiết kế và tiếp cận nghiên cứu; Nêu rõ các đóng góp mới của nhiệm vụ trong phạm vi địa lý; Phần kết luận của báo cáo tổng hợp cần viết ngắn gọn lại theo đúng mục tiêu và bổ sung lý do chậm tiến độ…

Hội đồng nhất trí nghiệm thu chính thức kết quả của nhiệm vụ ở mức Đạt trên cơ sở tiếp thu, chỉnh sửa theo những ý kiến góp ý nêu trên của hội đồng.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)