Khả năng lãnh đạo quản lý

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Quản lý có hiệu quả an toàn và sức khỏe lao động là chìa khóa động lực đối với chuỗi thành công của doanh nghiệp. Điều quan trọng là người quản lý cao cấp cần tìm cách để thể hiện khả năng lãnh đạo hiệu quả trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe kết hợp song song với trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. Quản lý AT-SKNN có hiệu quả là đảm bảo an toàn, sức khỏe và phúc lợi cho tất cả người lao động bằng cách giảm thiểu rủi ro, bảo vệ được người lao động trước những mối nguy hoặc tổn hại đến sức khỏe trong quá trình làm việc.

Một trong những nhiệm vụ của người lãnh đạo là cung cấp định hướng chiến lược để quản lý an toàn và sức khỏe trong tổ chức của mình và khuyến khích người lao động tham gia có hiệu quả trong công tác đảm bảo AT-SKNN.

Vì vậy có sự khác biệt quan trọng giữa khả năng lãnh đạo an toàn và sức khỏequản lý an toàn và sức khỏe. Khả năng lãnh đạo về an toàn và sức khỏe là bày ra chiến lược trong khi đó quản lý an toàn và sức khỏe mang tính sẵn sàng thực hiện.
Ở đây đề cập đến khả năng lãnh đạo: tập trung vào người quản lý cấp cao và Ban lãnh đạo, có mấy nội dung:

–       Chi phí và vai trò của lãnh đạo về an toàn và sức khỏe;
–       Các mức đánh giá lãnh đạo: Lãnh đạo tốt, lãnh đạo kém, lãnh đạo tồi;
–       Khả năng lãnh đạo và quản lý về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp;
–       Các nét chủ yếu và dấu hiệu nhận biết về khả năng lãnh đạo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
–       Để lãnh đạo tốt về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
–       Lời khuyên thực tiễn dành cho các lãnh đạo để xây dựng các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả.

(Nguồn: http://www.osha.europa.eu)


(Nguồn tin: )