Khả năng lãnh đạo và quản lý về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Người lãnh đạo đóng một vai trò chính và quan trọng trong việc gây ảnh hưởng đến quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo nhiều cách khác nhau.

Đó là:

  • – Gây tác động có hiệu quả  đến quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
  • – Xây dựng một chiến lược, chính sách, mục tiêu và qui trình theo dõi.
  • – Cung cấp các ví dụ thực tiễn thông qua thái độ của họ.
  • Thiết lập nền văn hóa an toàn và sức khỏe, có sự tham gia của tất cả người lao động.
  • Đảm bảo rằng công tác an toàn và sức khỏe vẫn là một ưu tiên trong các hoạt động tiếp theo.
  • – Trao quyền cho mỗi người lao động để áp dụng các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn và sức khỏe lao động.
  • Trang bị kiến thức về an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.
  • – Thu hút nhân lực thông qua các quyết định đảm bảo an toàn và sức khỏe

 

(Nguồn: http://www.osha.europa.eu)


(Nguồn tin: )