Lời khuyên thực tiễn dành cho các lãnh đạo để xây dựng các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Lời khuyên thực tiễn như một vài nét cơ bản dựa trên Tài liệu hướng dẫn “Leading health and safety at work” do HSE xuất bản, 2007.

– Người lãnh đạo cần xem xét đến sự liên quan của an toàn và sức khỏe khi giới thiệu các qui trình mới, cách làm mới hoặc nhân viên mới.

– Người lãnh đạo cần đảm bảo rằng đã thực hiện đánh giá rủi ro thường xuyên và áp dụng các biện pháp phòng tránh thích dựa trên các kết quả đánh giá rủi ro.

– Người lãnh đạo cần đảm bảo rằng các hoạt động quản lý liên quan đến an toàn và sức khỏe là có đủ nguồn lực và cam kết đối với các sáng kiến này được ủng hộ liên tục và rõ rệt bởi công ty / cấp quản lý.

– Người lãnh đạo cần khuyến khích và trau dồi sự tham gia của người lao động trong các vấn đề có liên quan đến an toàn và sức khỏe, trên cả nhiệm vụ hợp pháp của tổ chức để tư vấn cho đại diện người lao động.

– Khả năng lãnh đạo hiệu quả hơn nếu thể hiện rõ rệt. Các thành viên trong Ban giám đốc và các quản lý cao cấp có thể tăng cường quản lý về an toàn và sức khỏe  bằng cách thường xuyên có mặt tại phân xưởng và khắp nơi trong phạm vi tổ chức.

– Cam kết của lãnh đạo về vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong tổ chức được thể hiện bằng cách đảm bảo rằng vấn đề an toàn và sức khỏe  luôn được đặt trong chương trình nghị sự của Đại hội Ban giám đốc/quản lý cao cấp.

– Khóa đào tạo về an toàn và sức khỏe cần được tổ chức cho tất cả các lãnh đạo trong doanh nghiệp. Việc này sẽ giúp trau dồi và thúc đẩy nhận thức và hiểu biết về tầm quan trọng của an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Kiến thức và hiểu biết sâu rộng hơn trong số những lãnh đạo có thể giúp họ hoạt động như là người chủ trương mạnh mẽ hơn – ‘nhà vô địch’ về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

– Lãnh đạo cần xem xét đến vấn đề an toàn và sức khỏe khi quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cao cấp. Sự đánh giá cán bộ quản lý cao cấp cần bao gồm đánh giá sự đóng góp của họ vào công tác quản lý và thực hiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

– Người lãnh đạo cần đảm bảo rằng việc thực hiện qui định về an toàn và sức khỏe trong công ty được ghi nhận trong các Báo cáo thường niên gửi các cổ đông và nhà đầu tư. Người lãnh đạo cũng cần đảm bảo rằng các thành viên trong Ban lãnh đạo, bao gồm thành viên không phải là nhà quản lý, phải thường xuyên đến nơi làm việc trực tiếp để năm bắt thông tin cần thiết cho buổi tổng kết chính thức.

(Nguồn: http://www.osha.europa.eu)


(Nguồn tin: )