Một số gợi ý nhằm hỗ trợ cải thiện an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:47(GMT +7)

Đây là một số gợi ý thực tế để hỗ trợ hiệu quả hoạt động cải thiện ATVSLĐ trong DNVVN ở Việt Nam được đưa ra. Những gợi ý này được dựa trên kinh nghiệm gần đây trong việc hỗ trợ hoạt động ATVSLĐ ở DNVVN trong nước.

1.Thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa người sử dụng lao động và người lao động

Hợp tác hằng ngày giữa người sử dụng lao động và người lao động cần cho việc cải thiện an toàn, sức khỏe và năng suất trong DNVVN. Họ có thể chia sẻ lợi ích và thành tựu thông qua quan hệ hợp tác này. Thanh tra ATVSLĐ cũng như các hoạt động dịch vụ y tế lao động cơ bản nên đóng vai trò là yếu tố thúc đẩy quá trình trao đổi và hợp tác giữa họ. Điều này nên được ghi nhớ khi thăm DNVVN và thực hiện dịch vụ hỗ trợ trực tiếp ở nơi làm việc.

2. Áp dụng cách tiếp cận định hướng hành động, có sự tham gia cộng đồng

Những kinh nghiệm gần đây trong tập huấn WISE sử dụng cách tiếp cận định hướng hành động có sự tham gia cộng đồng đều rất hữu ích. Việc áp dụng bảng kiểm định hành động trong DNVVN, sau đó là thảo luận nhóm để nhận diện các giải pháp khả thi đã chứng minh là hiệu quả và do đó được đưa vào tài liệu hướng dẫn này. Cách tiếp cận này được dùng để thúc đẩy sự tham gia trực tiếp của người lao động và sử dụng lao động nhằm phát huy sáng kiến tự lực của họ. Nhân viên hỗ trợ ATVSLĐ cần áp dụng cách tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng để phát huy sáng kiến riêng của họ.

3. Tiến hành cải thiện từng bước

Dịch vụ hỗ trợ cho DNVVN cần hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cải thiện từng bước của người sử dụng lao động và người lao động trong DNVVN. Họ được khuyến khích khởi động bằng những giải pháp đơn giản, chi phí thấp và dần dần tiến tới những giải pháp thách thức và tốn kém hơn sau đó.

4. Kết nối các DNVVN tham gia để có ảnh hưởng rộng hơn

Quan hệ hợp tác giữa DNVVN tham gia cần bắt đầu bằng sự trao đổi cải thiện nhỏ ban đầu và mở rộng liên tục. Quan hệ này cần được thúc đẩy bằng việc hình hành một mạng lưới trao đổi kinh nghiệm để hợp tác rộng hơn.

5. Liên hệ giữa cải thiện điều kiện lao động với tăng năng suất của DNVVN

Cải thiện điều kiện lao động là phần quan trọng của doanh nghiệp nhằm tăng năng suất và hiệu quả lao động. Nhiều DNVVN đang nỗ lực để cải thiện cả ATVSLĐ và năng suất bằng những cải thiện thực tế. Thanh tra ATVSLĐ và nhân viên y tế lao động cơ bản có thể đóng vai trò chất xúc tác để thúc đẩy những cải thiện thực tế này.

6. Áp dụng bảng kiểm định hành động để cải thiện điều kiện làm việc

Sử dụng Bảng kiểm định hành động nơi làm việc có thể thúc đẩy hoạt động cải thiện của các DNVVN tham gia. Bằng cách quan sát điều kiện nơi làm việc, người sử dụng lao động và người lao động có thể nhận diện những hoạt động cải thiện cần thiết mà bảng hỏi gợi ý. Các yếu tố trong bảng kiểm định giúp họ quan sát những điểm chính về an toàn và sức khỏe và tìm ra giải pháp thực tế tương ứng. Vì bảng kiểm định hành động cho thấy những cải thiện chi  phí thấp điển hình trong điều kiện địa phương, việc sử dụng nó giúp DNVVN áp dụng được những cải thiện cần thiết.

7. Thúc đẩy thảo luận nhóm để ưu tiên hành động

Thanh tra ATVSLĐ và nhân viên y tế lao động cơ bản hỗ trợ trực tiếp cho DNVVN cần hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động thảo luận các điểm tốt hiện có và những điểm cần cải thiện tại nơi làm việc. Thảo luận nhóm về kết quả áp dụng bảng khảo sát môi trường lao động và bảng kiểm định hành động nơi làm việc có thể tạo ra nhiều giải pháp chi phí thấp có thể thúc đẩy cả ATVSLĐ và năng suất: về sắp xếp và vận chuyển vật liệu, thiết kế nơi làm việc, an toàn máy, môi trường lao động, phúc lợi và tổ chức công việc. Tất cả các khía cạnh này liên quan tới các vấn đề an toàn và sức khỏe chung diễn ra hằng ngày tại DNVVN. Bất cứ khía cạnh nào trong đó đều có những dạng cải thiện chi phí thấp có thể thực hiện ngay. Thảo luận nhóm có  thể giúp người sử dụng lao động và người lao động đề xuất những cải thiện khả thi và ưu tiên thông qua làm việc theo nhóm.

8. Hướng tới xây dựng các điển hình tốt về ATVSLĐ trong DNVVN

Dịch vụ hỗ trợ cải thiện ATVSLĐ trong DNVVN hiệu quả nhất khi chú trọng xây dựng điển hình tốt của DNVVN. Các điển hình tốt chỉ rõ những hình thức cải thiện có thể đạt được trong điều kiện thực tế của các DNVVN này. Các DNVVN tham gia được khuyến khích hướng tới những cải thiện tương tự theo sáng kiến tự nguyện của họ và các điển hình tốt được sử dụng rộng rãi để cung cấp dịch vụ hỗ trợ.


(Nguồn tin: Trích dẫn tài liệu- “Hướng dẫn thực hành Dịch vụ y tế lao động cơ bản và cải thiện điều kiện lao động trong các DNVVN”)