Nghiên cứu thăm dò về người lao động nhập cư và sự an toàn ở ba nước châu Âu

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Frank Guldenmund, Bryan Cleal, Kathryn Mearns
Tóm tắt:
Một công trình nghiên cứu thăm dò đã được tiến hành tại ba nước châu Âu gồm Đan Mạch, Anh và Hà Lan về sự an toàn của người lao động nhập cư, đặc biệt là những người đến từ các nước Đông Âu.

Mối quan hệ giữa an toàn và nền tảng dân tộc của người lao động nhập cư được chú ý đặc biệt. 44 cuộc phỏng vấn với các chuyên gia HSE, ví dụ các nhà quản lý và các đại diện công đoàn ở ba nước, đã được kết hợp với một cuộc thăm dò ý kiến bằng bản câu hỏi về môi trường an toàn NOSACQ-50 và phân tích dữ liệu về tai nạn, sử dụng dữ liệu của Đan Mạch để vẽ nên một bức tranh về tình hình lao động nhập cư tại ba nước.

Mặc dù nhiều dữ liệu vẫn còn chưa xác thực nhưng có thể kết luận rằng những người lao động nhập cư là nhóm dễ bị tổn thương. Chừng nào nhiều người lao động nhập cư vẫn chưa được đăng ký tại nước nơi họ làm việc và cơ sở dữ liệu về tai nạn quốc gia không đầy đủ hoặc không được sắp xếp một cách hệ thống thì tính chất nghiêm trọng của vấn đề lao động nhập cư vẫn chưa được quan tâm.

Nội dung chi tiết (Tiếng Anh file pdf, 8 pages 204 KB)

Nguồn: Safety Science 52 (2013)


(Nguồn tin: )