Những hạn chế của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:46(GMT +7)

Trong khi hệ thống quản lý ATVSLĐ là hết sức cần thiết trong việc cải thiện điều kiện an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế, mà nếu không tránh được, sẽ dẫn đến việc không thực hiện đúng nội dung đã đề ra.

Tầm quan trọng của hệ thống quản lý ATVSLĐ đã được nêu trong một số nghiên cứu, từ đó đặt ra những câu hỏi về các vấn đề nghiêm trọng tiềm ẩn, cụ thể như sau:

– Việc cung cấp các tài liệu và ghi chép cần được kiểm soát một cách thận trọng nhằm tránh phá hỏng mục đính của hệ thống, do có quá nhiều thủ tục giấy tờ nhiêu khê. Việc tập trung vào yếu tố con người có thể dễ dàng bị phá bỏ nếu nhấn mạnh quá nhiều vào các yêu cầu về giấy tờ khi tiến hành thực hiện áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ;

– Cần tránh sự mất cân bằng giữa các quy trình quản lý (chất lượng, ATVSLĐ, môi trường) nhằm tránh xa rời mục tiêu và bất bình đẳng. Nếu không có một kế hoạch cụ thể và hoạt động cung cấp và trao đổi thông tin hoàn chỉnh trước khi tiến hành triển khai hệ thống quản lý ATVSLĐ có thể gây nên sự hoài nghi và ngăn cản những thay đổi mang tính tích cực;

– Hệ thống quản lý ATVSLĐ thường chú trọng nhiều vào công tác an toàn hơn là sức khỏe, nhiều khi quên không đề cập đến những bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra tại cơ sở. Việc giám sát sức khỏe nghề nghiệp cho NLĐ phải được phối kết hợp trong hệ thống như một công cụ quan trọng và hữu hiệu nhằm đưa công tác theo dõi sức khỏe cho NLĐ mang tính lâu dài. Các dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp, như đã định nghĩa trong Công ước về dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp của ILO năm 1985 (Số 161) và Khuyến nghị kèm theo (Số 171) nên trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống quản lý ATVSLĐ;

– Dựa trên quy mô của cơ sở, nguồn lực cần thiết để xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ đóng vai trò quan trọng và phải được coi là mục tiêu của của việc đánh giá thực chất giá trị thời gian triển khai thực hiện, kỹ năng và nguồn nhân lực cần có để tham gia và vận hành được hệ thống này. Điều này là đặc biệt quan trọng nếu như công việc đòi hỏi phải thuê nhân công lao động từ bên ngoài.


(Nguồn tin: ILO)