Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

Thứ Hai, 25/12/2023, 12:57(GMT +7)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT được ban hành theo Thông tư số 02/2019/TT-BYT được ban hành ngày 21 tháng 3 năm 2019.

Phạm vi điều chỉnh

–  Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với: Bụi amiăng tại nơi làm việc; Bụi silic tại nơi làm việc; Bụi không chứa silic tại nơi làm việc; Bụi bông tại nơi làm việc; Bụi than tại nơi làm việc.

– Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại bụi đặc thù có trong các quy định khác.

Đối tượng áp dụng:

Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cơ quan, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các tổ chức, cá nhân có các hoạt động phát sinh bụi tại nơi làm việc và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

QCVN 02:2019/BYT có hiệu lực từ ngày 22 tháng 9 năm 2019.

Tiêu chuẩn bụi amiăng, tiêu chuẩn bụi chứa silic, tiêu chuẩn bụi không chứa silic và tiêu chuẩn bụi bông trong Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Xem chi tiết nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT 


(Nguồn tin: Vnniosh.vn)