Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-9:2017 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 9: Xác định hàm lượng cacbon dioxit trong khí hít vào

Thứ Hai, 25/12/2023, 12:57(GMT +7)

TCVN 11953-9:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 16900-9:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này được dùng để bổ sung cho các tiêu chuẩn tính năng có liên quan của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp (PTBVCQHH). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng cacbon dioxit gia tăng trong khí hít vào do đeo PTBVCQHH.

PTBVCQHH cấp khí thở mạch kín không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.


(Nguồn tin: Trích: TCVN 11953-9:2017)