Tăng cường đẩy mạnh hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:46(GMT +7)

Cho đến nay, hướng tiếp cận hệ thống quản lý đã đem lại một loạt lợi thế trong việc triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ. Qua thời gian, hướng tiếp cận hệ thống cũng điều chỉnh tổng thể chương trình về an toàn và sức khỏe do vậy những quyết định về kiểm soát nguy cơ và giảm thiểu rủi ro đã được cải thiện đáng kể. Dưới đây là một số lợi thế quan trọng khác:

– Khả năng phù hợp của các quy định về ATVSLĐ đối với hệ thống sản xuất kinh doanh và phù hợp với mục tiêu về ATVSLĐ trong những mục tiêu kinh doanh của cơ sở, từ đó tính đến chi phí triển khai thực hiện  liên quan đến các công cụ kiểm soát và xử lý, kỹ năng, đào tạo và thông tin;

– Sự phù hợp của các quy định về ATVSLĐ với các quy định liên quan khác, đặc biệt là những quy định liên quan đến chất lượng và môi trường;

– Cung cấp khuôn khổ hợp lý để từ đó thiết lập và vận hành một chương trình về ATVSLĐ trong đó tất cả các nội dung của chương trình đều được thực hiện và kiểm tra;

– Tổ chức tốt và tăng cường cơ chế liên lạc, chính sách, cơ chế, chương trình và mục tiêu căn cứ trên một loạt các quy định đã được áp dụng rộng rãi;

– Có thể áp dụng cho các nền văn hóa khác nhau, hệ thống quy định của các quốc gia khác nhau;

– Thiết lập một môi trường thuận lợi phục vụ việc xây dựng nền văn hóa phòng ngừa an toàn và sức khỏe;

– Tăng cường đối thoại xã hội;

– Phân bố trách nhiệm về ATVSLĐ theo cấp quản lý, bao gồm: các nhà quản lý, người lao động và công nhân được quy định trách nhiệm trong việc thực hiện triển khai áp dụng hệ thống một cách có hiệu quả;

– Phù hợp với quy mô và hoạt động của cơ sở và loại hình  nguy cơ có thể xảy ra;

– Xây dựng khuôn khổ cải thiện không ngừng công tác ATVSLĐ;

– Cung cấp cơ chế kiểm tra đánh giá việc thực hiện hệ thống quản lý ATVSLĐ.


(Nguồn tin: ILO)